Chất nào sau đây không phản ứng vơi naoh năm 2024

 1. FeCO3 + NaOH → Fe(OH)2↓ + Na2CO3 C. CO2 dư + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O B. 2NaHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + Na2CO3 + H2O D. Fe(OH)2 t ,kk 0 FeO + H2O

Câu 9: Nhận định nào sau đây là sai?

 1. Để phân biệt dung dịch NaOH và dung dịch HCl có thể dùng quỳ tím.
 1. Để phân biệt dung dịch H2SO4 loãng và dung dịch HCl có thể dùng BaCl2. C. Để phân biệt dung dịch H2SO4 lõang và dung dịch H2SO4 đặc có thể dùng Cu.
 1. Để phân biệt dung dịch Ba(OH)2 và dung dịch Ca(OH)2 có thể dùng NaHCO3.

Câu 10: Tính chất không phải của NaOH là

 1. tan trong nước tạo thành dung dịch có tính bazơ.
 1. hút ẩm mạnh và dễ chảy rữa.
 1. chất rắn màu trắng, ít tan trong nước.
 1. Làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh.

Câu 11: Trong công nghiệp, NaOH được điều chế bằng cách

 1. Cho Na tác dụng với nước.
 1. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.
 1. cho dung dịch Na2SO4 phản ứng với dung dịch Ba(OH)2.
 1. điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn.

Câu 12: Nhỏ từ từ từng giọt dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch HCl có sẵn vài giọt quỳ tím, dung dịch màu …. sẽ chuyển dần sang màu …. đến màu ……Các từ thích hợp điền vào chỗ tróng theo thứ tự là

 1. đỏ, xanh, tím. B. đỏ, tím, xanh. C. xanh, tím, đỏ. D. đỏ, không màu, xanh. Câu 13: Nhỏ từ từ từng giọt dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaOH có sẵn vài giọt phenolphtalein, dung dịch màu …. sẽ chuyển dần sang …. Các từ thích hợp điền vào chỗ tróng theo thứ tự là
 1. hồng, xanh. B. xanh, không màu. C. xanh, đỏ. D. hồng, không màu.

Câu 14: Thí nghiệm nào sau đây không quan sát được hiện tượng phản ứng? A. Dẫn từ từ đến dư CO2 vào dung dịch Ca(OH)2.

 1. Nhỏ dung dịch H2SO4 vào dung dịch NaOH
 1. Nhỏ dung dịch NaHCO3 vào dung dịch Ca(OH)2.
 1. Nhỏ dung dịch NaOH vào dung dịch CuSO4.

Câu 15: Ca(OH)2 không có ứng dụng nào sau đây?

 1. khử chua đất trồng.
 1. xử lý khí thải công nghiệp (SO2, CO2,…).
 1. làm vôi quét tường.
 1. sản xuất xà phòng.

Câu 16: Các hồ nước vôi thường có một lớp màng (váng) trên bề mặt. Thành phần hoá học của lớp màng đó là

 1. Ca(OH)2. B. CaCO3. C. CaO D. Ca(HCO3)2.

Câu 17: Khi bị kiến cắn, ta thường cảm thấy ngứa do trong dịch kiến cắn có chứa axit. Để giảm triệu chứng đó ta có thể dùng ….. để bôi vào vết kiến cắn. Từ cần điền vào chỗ trống là A. vôi. B. nước chanh. C. muối ăn. D. giấm.

Câu 18: Cho các thí nghiệm sau:

(1) dung dịch Ba(OH)2 + dung dịch H2SO4 loãng. (2) CO2 + dung dịch NaOH dư. (3) SO2 + dung dịch Ca(OH)2 dư. (4) dung dịch NaOH + dung dịch Ca(HCO3)2. Số thí nghiệm có thể tạo thành kết tủa là

 1. Chất nào sau đây không phản ứng vơi naoh năm 2024
  Trang chủ
 2. Lớp 12
 3. Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch NaOH?

Cập nhật ngày: 11-10-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Đăng An


Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch NaOH?

A

ZnO.

B

Al2O3.

C

CO2.

D

Fe2O3.

Chủ đề liên quan

Oxit bị oxi hóa khi phản ứng với dung dịch HNO3 loãng là

A

MgO.

B

FeO.

C

Fe2O3.

D

Al2O3.

Oxit bị oxi hóa khi phản ứng với dung dịch HNO3 loãng là

A

CuO.

B

Fe3O4.

C

Fe2O3.

D

Al2O3.

Oxit nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl sinh ra hỗn hợp muối?

A

Al2O3.

B

Fe3O4.

C

CaO.

D

Na2O.

Dung dịch chất nào sau đây không phản ứng với Fe2O3?

A

NaOH.

B

HCl.

C

H2SO4.

D

HNO3.

X là oxit của Fe. Cho X vào dung dịch HNO3 đặc nóng, thu được dung dịch Y và không thấy có khí thoát ra. X là

A

FeO.

B

Fe2O3.

C

Fe3O4.

D

FeO hoặc Fe2O3.