hung piece là gì - Nghĩa của từ hung piece

hung piece có nghĩa là

Trong cờ vua, một mảnh treo là một trong những đối thủ của bạn bắt giữ
miễn phí vì bạn không chú ý đến vị trí trên bảng.

Thí dụ

Ví dụ 1: Johnny không chú ý đến mảnh treo bởi vì tâm trí anh ta là ở một nơi khác. Ví dụ 2: "..His Rook đang treo! Chụp nó!