Diện tích nhà xưởng hóa chất tiêu chuẩn quốc gia năm 2024

Theo quy định tại ' onclick="vbclick('54886', '211438');" target='_blank'> hướng dẫn Luật hóa chất có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2017 thì các nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Nhà xưởng phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù hợp với tính chất, quy mô và công nghệ sản xuất, lưu trữ hóa chất.

- Nhà xưởng, kho chứa phải có lối, cửa thoát hiểm. Lối thoát hiểm phải được chỉ dẫn rõ ràng bằng bảng hiệu, đèn báo và được thiết kế thuận lợi cho việc thoát hiểm, cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp.

- Hệ thống thông gió của nhà xưởng, kho chứa phải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về hệ thống thông gió.

- Hệ thống chiếu sáng đảm bảo theo quy định để đáp ứng yêu cầu sản xuất, lưu trữ hóa chất. Thiết bị điện trong nhà xưởng, kho chứa có hóa chất dễ cháy, nổ phải đáp ứng các tiêu chuẩn về phòng, chống cháy, nổ.

- Sàn nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải chịu được hóa chất, tải trọng, không gây trơn trượt, có rãnh thu gom và thoát nước tốt.

- Nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải có bảng nội quy về an toàn hóa chất, có biển báo nguy hiểm phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất, treo ở nơi dễ thấy. Các biển báo thể hiện các đặc tính nguy hiểm của hóa chất phải có các thông tin: Mã nhận dạng hóa chất; hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ. Trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy hiểm khác nhau thì hình đồ cảnh báo phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó. Tại khu vực sản xuất có hóa chất nguy hiểm phải có bảng hướng dẫn cụ thể về quy trình thao tác an toàn ở vị trí dễ đọc, dễ thấy.

- Nhà xưởng, kho chứa phải có hệ thống thu lôi chống sét hoặc nằm trong khu vực được chống sét an toàn và được định kỳ kiểm tra theo các quy định hiện hành.

- Đối với bồn chứa ngoài trời phải xây đê bao hoặc các biện pháp kỹ thuật khác để đảm bảo hóa chất không thoát ra môi trường khi xảy ra sự cố hóa chất và có biện pháp phòng chống cháy nổ, chống sét.

- Nhà xưởng, kho chứa phải đáp ứng đủ các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn và vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật có liên quan.

Trên đây là nội dung tư vấn về yêu cầu đối với nhà xưởng, kho chứa hóa chất. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 113/2017/NĐ-CP.

Căn cứ Luật phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 01 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư ngày 22 tháng 11 năm 2016;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Yêu cầu chung để đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất.

2. Hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

3. Điều kiện sản xuất, kinh doanh tiền chất công nghiệp; hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp.

4. Hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp; điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.

5. Hóa chất cấm, hóa chất độc.

6. Kế hoạch, biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất.

7. Khoảng cách an toàn đối với cơ sở hoạt động hóa chất nguy hiểm.

8. Phân loại hóa chất, phiếu an toàn hóa chất.

9. Khai báo hóa chất, thông tin về hóa chất.

10. Huấn luyện an toàn hóa chất.

Điều 2. Đối tượng áp dụng Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất; tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động hóa chất trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

2. Kinh doanh hóa chất bao gồm hoạt động buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất để cung ứng hóa chất trên thị trường nhằm mục đích sinh lời.

3. San chiết, đóng gói hóa chất là việc sử dụng thiết bị, dụng cụ để san, chiết hóa chất từ dạng xá, dạng rời vào bao bì hoặc từ bao bì này sang bao bì khác mà không làm thay đổi bản chất, thành phần, hàm lượng, tính chất của hóa chất.

4. GHS là tên viết tắt của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals).

5. Tiền chất công nghiệp là các hóa chất được sử dụng làm nguyên liệu, dung môi, chất xúc tiến trong sản xuất, nghiên cứu khoa học, phân tích, kiểm nghiệm, đồng thời là các hóa chất không thể thiếu trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy, được quy định trong danh mục do Chính phủ ban hành. Danh mục tiền chất công nghiệp được phân theo mức độ nguy hiểm để quản lý, kiểm soát cho phù hợp, gồm tiền chất công nghiệp Nhóm 1 và tiền chất công nghiệp Nhóm 2:

 1. Tiền chất công nghiệp Nhóm 1 gồm các hóa chất thiết yếu được sử dụng trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy;
 1. Tiền chất công nghiệp Nhóm 2 gồm các hóa chất được sử dụng làm chất phản ứng hoặc làm dung môi trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy.

Chương II SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT

Mục 1. YÊU CẦU CHUNG ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT

Điều 4. Yêu cầu đối với nhà xưởng, kho chứa

1. Nhà xưởng phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù hợp với tính chất, quy mô và công nghệ sản xuất, lưu trữ hóa chất.

2. Nhà xưởng, kho chứa phải có lối, cửa thoát hiểm. Lối thoát hiểm phải được chỉ dẫn rõ ràng bằng bảng hiệu, đèn báo và được thiết kế thuận lợi cho việc thoát hiểm, cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp.

3. Hệ thống thông gió của nhà xưởng, kho chứa phải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về hệ thống thông gió.

4. Hệ thống chiếu sáng đảm bảo theo quy định để đáp ứng yêu cầu sản xuất, lưu trữ hóa chất. Thiết bị điện trong nhà xưởng, kho chứa có hóa chất dễ cháy, nổ phải đáp ứng các tiêu chuẩn về phòng, chống cháy, nổ.

5. Sàn nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải chịu được hóa chất, tải trọng, không gây trơn trượt, có rãnh thu gom và thoát nước tốt.

6. Nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải có bảng nội quy về an toàn hóa chất, có biển báo nguy hiểm phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất, treo ở nơi dễ thấy. Các biển báo thể hiện các đặc tính nguy hiểm của hóa chất phải có các thông tin: Mã nhận dạng hóa chất; hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ. Trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy hiểm khác nhau thì hình đồ cảnh báo phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó. Tại khu vực sản xuất có hóa chất nguy hiểm phải có bảng hướng dẫn cụ thể về quy trình thao tác an toàn ở vị trí dễ đọc, dễ thấy.

7. Nhà xưởng, kho chứa phải có hệ thống thu lôi chống sét hoặc nằm trong khu vực được chống sét an toàn và được định kỳ kiểm tra theo các quy định hiện hành.

8. Đối với bồn chứa ngoài trời phải xây đê bao hoặc các biện pháp kỹ thuật khác để đảm bảo hóa chất không thoát ra môi trường khi xảy ra sự cố hóa chất và có biện pháp phòng chống cháy nổ, chống sét.

9. Nhà xưởng, kho chứa phải đáp ứng đủ các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn và vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 5. Yêu cầu đối với công nghệ, thiết bị, dụng cụ, bao bì

1. Công nghệ sản xuất hóa chất được lựa chọn đảm bảo giảm thiểu nguy cơ gây sự cố hóa chất, ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ.

2. Thiết bị kỹ thuật phải đạt yêu cầu chung về an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù hợp với chủng loại hóa chất và quy trình công nghệ, đáp ứng được công suất sản xuất, quy mô kinh doanh. Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và thiết bị đo lường thử nghiệm phải được kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, bảo dưỡng theo quy định hiện hành về kiểm định máy móc, thiết bị.

3. Yêu cầu về bao bì

 1. Vật chứa, bao bì phải đảm bảo kín, chắc chắn, có độ bền chịu được tác động của hóa chất, thời tiết và các tác động thông thường khi bốc, xếp vận chuyển. Bao bì đã qua sử dụng phải bảo quản riêng. Trước khi nạp hóa chất, cơ sở thực hiện nạp phải kiểm tra bao bì, vật chứa hóa chất, làm sạch bao bì đã qua sử dụng để loại trừ khả năng phản ứng, cháy nổ khi nạp hóa chất. Các vật chứa, bao bì đã qua sử dụng nhưng không sử dụng lại phải được thu gom, xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
 1. Vật chứa, bao bì chứa đựng hóa chất phải có nhãn ghi đầy đủ các nội dung theo quy định về ghi nhãn hóa chất. Nhãn của hóa chất phải đảm bảo rõ, dễ đọc và có độ bền chịu được tác động của hóa chất, thời tiết và các tác động thông thường khi bốc, xếp vận chuyển.

Điều 6. Yêu cầu đối với bảo quản, vận chuyển hóa chất

1. Các hóa chất nguy hiểm phải được phân khu, sắp xếp theo tính chất của từng loại hóa chất. Không được bảo quản chung các hóa chất có khả năng phản ứng với nhau hoặc có yêu cầu về an toàn hóa chất, phòng, chống cháy nổ khác nhau trong cùng một khu vực.

2. Hóa chất trong kho phải được bảo quản theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành, đảm bảo yêu cầu an toàn, thuận lợi cho công tác ứng phó sự cố hóa chất.

3. Quá trình vận chuyển hóa chất phải thực hiện theo quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm.

Điều 7. Yêu cầu đối với hoạt động san chiết, đóng gói hóa chất

1. Hoạt động san chiết, đóng gói hóa chất phải được thực hiện tại địa điểm đảm bảo các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn và vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Thiết bị san chiết, đóng gói hóa chất phải đạt yêu cầu chung về an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành. Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và thiết bị đo lường thử nghiệm phải được kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, bảo dưỡng theo quy định hiện hành về kiểm định máy móc, thiết bị.

3. Bao bì, vật chứa và nhãn hóa chất sau khi san chiết, đóng gói phải đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 5 của Nghị định này.

4. Người lao động trực tiếp san chiết, đóng gói hóa chất phải được huấn luyện về an toàn hóa chất.

Mục 2. SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

Điều 8. Hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp bao gồm:

1. Chất có trong Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp được ban hành tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này.

2. Hỗn hợp chất chứa các chất có trong Phụ lục I và hỗn hợp chất chứa các chất có trong Phụ lục II mà không thuộc trường hợp quy định tại Điều 14 của Nghị định này được phân loại theo quy định tại Điều 23 của Nghị định này thuộc ít nhất một trong các nhóm phân loại sau đây:

 1. Nguy hại vật chất cấp 1, 2, 3 hoặc kiểu A, B, C và D;
 1. Độc cấp tính (theo các đường phơi nhiễm khác nhau) cấp 2, 3;
 1. Tổn thương nghiêm trọng, kích ứng mắt cấp 1, 2/2A;
 1. Ăn mòn, kích ứng da cấp 1, cấp 2;

đ) Tác nhân gây ung thư, đột biến tế bào mầm, độc tính sinh sản cấp 2;

 1. Nguy hại môi trường cấp 1.

Điều 9. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

1. Điều kiện sản xuất

 1. Cơ sở vật chất - kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu trong sản xuất theo quy định tại Điều 12 của Luật hóa chất; Điều 4; khoản 1, 2 Điều 5; khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Nghị định này;
 1. Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất hóa chất phải có bằng đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất;

đ) Các đối tượng quy định tại Điều 32 của Nghị định này phải được huấn luyện an toàn hóa chất.

2. Điều kiện kinh doanh

 1. Cơ sở vật chất - kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu trong kinh doanh theo quy định tại Điều 12 của Luật hóa chất; Điều 4; khoản 2 Điều 5; khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Nghị định này;
 1. Có cửa hàng hoặc địa điểm kinh doanh, nơi bày bán đảm bảo các yêu cầu về an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật;
 1. Có kho chứa hoặc có hợp đồng thuê kho chứa hóa chất hoặc sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất đáp ứng được các điều kiện về bảo quản an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ;
 1. Người phụ trách về an toàn hóa chất của cơ sở kinh doanh hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất;
 1. Các đối tượng quy định tại Điều 32 của Nghị định này phải được huấn luyện an toàn hóa chất.

6. Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm thẩm định và cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp cho tổ chức, cá nhân; thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý.

Mục 3. SẢN XUẤT, KINH DOANH TIỀN CHẤT CÔNG NGHIỆP

1. Điều kiện sản xuất Tổ chức, cá nhân sản xuất tiền chất công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định này, trong quá trình hoạt động sản xuất phải đảm bảo các yêu cầu quy định tại Điều 4, 5, 6, 7 của Nghị định này và các điều kiện dưới đây:

 1. Phải lập sổ riêng theo dõi tình hình sản xuất tiền chất công nghiệp. Sổ theo dõi bao gồm: Số lượng tiền chất đã sản xuất, số lượng tồn kho, số lượng đã bán, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax, mục đích sử dụng của tổ chức, cá nhân mua tiền chất công nghiệp;

2. Điều kiện kinh doanh Tổ chức, cá nhân kinh doanh tiền chất công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 của Nghị định này, trong quá trình hoạt động kinh doanh phải đảm bảo các yêu cầu quy định tại Điều 4, 5, 6, 7 của Nghị định này và các điều kiện dưới đây:

 1. Phải có đầy đủ hóa đơn mua bán, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, nhà sản xuất, nhà nhập khẩu hoặc nhà cung cấp các loại tiền chất công nghiệp;
 1. Phải lập sổ theo dõi riêng tiền chất công nghiệp. Sổ theo dõi bao gồm các thông tin: Tên đầy đủ, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax; tên tiền chất công nghiệp, số lượng mua, bán, tồn kho; mục đích sử dụng của tổ chức, cá nhân mua tiền chất công nghiệp;

3. Trong quá trình sản xuất, kinh doanh tổ chức, cá nhân phải có biện pháp quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc làm thất thoát tiền chất công nghiệp.

Điều 12. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp

1. Tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp phải có Giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp. Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp là điều kiện để thông quan khi xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp

 1. Bản sao giấy tờ về việc đăng ký thành lập đối với tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu lần đầu;
 1. Bản sao hợp đồng hoặc một trong các tài liệu: Thỏa thuận mua bán, đơn đặt hàng, bản ghi nhớ, hóa đơn ghi rõ tên, số lượng tiền chất công nghiệp;
 1. Báo cáo về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán và sử dụng tiền chất công nghiệp của Giấy phép đã được cấp gần nhất đối với tiền chất công nghiệp Nhóm 1.

3. Trình tự, thủ tục cấp phép

 1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp lập 01 bộ hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép quy định tại khoản 8 Điều này;
 1. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp phép thông báo để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không được tính vào thời gian cấp phép quy định tại điểm c khoản này;
 1. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép kiểm tra hồ sơ và cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp. Mẫu Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất được quy định tại Phụ lục VI của Nghị định này. Trường hợp không cấp Giấy phép, cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

4. Thời hạn của Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất

 1. Đối với tiền chất công nghiệp Nhóm 1, Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu được cấp cho từng lô xuất khẩu, nhập khẩu và có thời hạn trong vòng 6 tháng kể từ ngày cấp;
 1. Đối với tiền chất công nghiệp Nhóm 2, Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu có thời hạn trong vòng 6 tháng kể từ ngày cấp.

5. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép

 1. Trường hợp Giấy phép bị mất, sai sót, hư hỏng hoặc có thay đổi về thông tin đăng ký thành lập của tổ chức, cá nhân, tổ chức, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép và gửi cơ quan cấp phép qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;
 1. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép bao gồm: Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép; bản chính Giấy phép đã được cấp trong trường hợp Giấy phép bị sai sót hoặc có thay đổi về thông tin của tổ chức, cá nhân; phần bản chính còn lại có thể nhận dạng được của Giấy phép trong trường hợp Giấy phép bị hư hỏng;
 1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép kiểm tra, cấp lại Giấy phép cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không cấp lại Giấy phép, cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do;
 1. Thời hạn của Giấy phép cấp lại bằng thời hạn còn lại của Giấy phép đã cấp.

6. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp điều chỉnh Giấy phép

 1. Trường hợp thay đổi nội dung hợp đồng, thỏa thuận mua bán, đơn đặt hàng, bản ghi nhớ hoặc hóa đơn, tổ chức, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép và gửi cơ quan cấp phép qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;
 1. Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy phép bao gồm: Văn bản đề nghị cấp điều chỉnh Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp; giấy tờ, tài liệu xác nhận đối với các nội dung điều chỉnh;
 1. Thủ tục điều chỉnh Giấy phép, thời hạn Giấy phép thực hiện như cấp mới Giấy phép.

7. Hồ sơ, thủ tục gia hạn Giấy phép

 1. Giấy phép được gia hạn trong trường hợp hết thời hạn ghi trong Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại khoản 4 Điều này nhưng việc xuất khẩu, nhập khẩu chưa thực hiện được hoặc thực hiện chưa xong. Giấy phép chỉ được gia hạn một lần;
 1. Trước khi Giấy phép hết hạn tối thiểu 05 ngày làm việc, tổ chức, cá nhân có nhu cầu gia hạn Giấy phép phải lập 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép gửi cơ quan cấp phép qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;
 1. Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép bao gồm: Văn bản đề nghị gia hạn Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp; bản sao Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp đã được cấp;
 1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép kiểm tra, gia hạn Giấy phép cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không gia hạn Giấy phép, cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do;

đ) Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu được gia hạn không quá 06 tháng kể từ ngày cấp phép gia hạn.

Điều 13. Miễn trừ, thu hồi Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp

1. Các trường hợp được miễn trừ cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu

 1. Hàng hóa chứa tiền chất công nghiệp Nhóm 1 có hàm lượng nhỏ hơn 1% khối lượng;
 1. Hàng hóa chứa tiền chất công nghiệp Nhóm 2 có hàm lượng nhỏ hơn 5% khối lượng.

2. Trường hợp phải thu hồi Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu

 1. Tự ý tẩy xóa, sửa chữa nội dung của Giấy phép;
 1. Sử dụng giấy tờ giả, cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép;
 1. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép chấm dứt hoạt động.

3. Cơ quan cấp Giấy phép quy định tại khoản 8 Điều 12 của Nghị định này là cơ quan thu hồi Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp. Tổ chức, cá nhân bị thu hồi Giấy phép có trách nhiệm gửi Giấy phép phải thu hồi có đến cơ quan cấp phép trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định thu hồi.

Mục 4. SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT HẠN CHẾ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

Điều 14. Hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp Hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp bao gồm:

1. Chất có trong Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp được ban hành tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này.

2. Hỗn hợp chất chứa các chất có trong Phụ lục II kèm theo Nghị định này được phân loại theo quy định tại Điều 23 của Nghị định này thuộc ít nhất một trong các nhóm phân loại sau đây:

 1. Độc cấp tính (theo các đường phơi nhiễm khác nhau) cấp 1;
 1. Tác nhân gây ung thư cấp 1A, 1B;
 1. Độc tính sinh sản cấp 1A, 1B;
 1. Đột biến tế bào mầm cấp 1A, 1B.

Điều 15. Điều kiện cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp

1. Điều kiện cấp Giấy phép sản xuất hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định này.

2. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 của Nghị định này.

3. Hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp phải được tồn trữ, bảo quản ở một khu vực riêng trong kho hoặc kho riêng.

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất

 1. Các giấy tờ quy định từ điểm b đến điểm i khoản 1 Điều 10 của Nghị định này;
 1. Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh.
 1. Các giấy tờ quy định từ điểm b đến điểm k khoản 2 Điều 10 của Nghị định này;

3. Trình tự, thủ tục thẩm định, cấp Giấy phép

 1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh lập 01 bộ hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp hoặc hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan cấp phép;
 1. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, trong vòng 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp phép thông báo để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không được tính vào thời gian cấp phép quy định tại điểm c khoản này;
 1. Trong thời hạn 16 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, cơ quan cấp phép có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ, kiểm tra điều kiện thực tế và cấp Giấy phép cho tổ chức, cá nhân. Mẫu Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp được quy định tại Phụ lục VI của Nghị định này. Trường hợp không cấp Giấy phép, cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

4. Hồ sơ, thủ tục cấp lại Giấy phép

 1. Trường hợp Giấy phép bị mất, sai sót, hư hỏng hoặc có thay đổi về thông tin của tổ chức, cá nhân, tổ chức, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép và gửi cơ quan cấp phép qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;
 1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép kiểm tra, cấp lại Giấy phép cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không cấp lại Giấy phép, cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

5. Hồ sơ, thủ tục điều chỉnh Giấy phép

 1. Trường hợp có thay đổi về địa điểm cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất; loại hình, quy mô, chủng loại hóa chất sản xuất, kinh doanh, tổ chức, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép và gửi cơ quan cấp phép qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;
 1. Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thực hiện như cấp mới Giấy phép.

6. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp

 1. Trong quá trình hoạt động hóa chất, tổ chức, cá nhân phải bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 15 Nghị định này;
 1. Lưu giữ Giấy phép đã được cấp tại cơ sở hóa chất làm căn cứ để tổ chức, cá nhân thực hiện công tác kiểm soát an toàn tại cơ sở hóa chất và xuất trình các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu;
 1. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định này.
 1. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định liên quan đến quá trình hoạt động hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý, báo cáo kết quả kiểm tra tới Bộ Công Thương. Trường hợp tổ chức, cá nhân không còn đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 15 của Nghị định này, Sở Công Thương kiến nghị Bộ Công Thương để xem xét, xử lý.

Điều 17. Kiểm soát hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp

1. Toàn bộ hóa đơn Giá trị gia tăng và hóa đơn bán hàng liên quan đến hoạt động mua, bán hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh phải ghi rõ ràng, đầy đủ tên hóa chất theo Danh mục quy định tại Phụ lục II của Nghị định này.

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh chỉ được bán cho các tổ chức, cá nhân đảm bảo các điều kiện sau đây:

 1. Tổ chức, cá nhân mua hóa chất để kinh doanh phải đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh quy định tại Điều 15 của Nghị định này;
 1. Tổ chức, cá nhân mua hóa chất để sử dụng phải đảm bảo đủ các yêu cầu quy định tại Chương V của Luật hóa chất.

Mục 5. HÓA CHẤT CẤM, HÓA CHẤT ĐỘC

Điều 18. Hóa chất cấm

1. Danh mục hóa chất cấm được ban hành tại Phụ lục III kèm theo Nghị định này.

2. Trong trường hợp đặc biệt để phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phòng, chống dịch bệnh, việc sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất cấm thực hiện theo quy định tại Điều 19 của Luật hóa chất và quy định của Chính phủ.

Điều 19. Hóa chất độc

1. Hóa chất độc bao gồm các hóa chất được quy định tại khoản 5 Điều 4 của Luật hóa chất.

2. Việc mua, bán hóa chất độc phải có Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc theo quy định tại Điều 23 của Luật hóa chất

Chương III KẾ HOẠCH, BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT VÀ KHOẢNG CÁCH AN TOÀN

Điều 20. Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

1. Danh mục Hóa chất nguy hiểm phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được ban hành tại Phụ lục IV kèm theo Nghị định này.

2. Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất có ít nhất 01 hóa chất thuộc Phụ lục IV kèm theo Nghị định này với khối lượng tồn trữ lớn nhất tại một thời điểm lớn hơn hoặc bằng ngưỡng khối lượng quy định tại Phụ lục này phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với tất cả các hóa chất nguy hiểm mà dự án có hoạt động và trình bộ quản lý ngành, lĩnh vực thẩm định, phê duyệt trước khi chính thức đưa dự án vào hoạt động.

3. Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất gồm các nội dung cơ bản quy định tại Điều 39 của Luật hóa chất.

5. Thời hạn thẩm định, phê duyệt Kế hoạch là 22 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không bao gồm thời gian tổ chức, cá nhân phải hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định tại điểm b, điểm đ khoản 6 Điều này.

6. Thủ tục thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

 1. Tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất lập 01 bộ hồ sơ gửi cơ quan thẩm định qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;
 1. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thẩm định thông báo để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;
 1. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thẩm định có trách nhiệm tổ chức thẩm định Kế hoạch. Thẩm định Kế hoạch được thực hiện thông qua Hội đồng thẩm định theo quy định tại khoản 7 Điều này;
 1. Trường hợp Kế hoạch không được thông qua, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xây dựng lại Kế hoạch. Hồ sơ, thủ tục thẩm định thực hiện như đối với tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ lần đầu;

đ) Trường hợp Kế hoạch được thông qua hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu nêu tại Biên bản thẩm định và gửi văn bản giải trình, 01 bản điện tử và 07 bản in Kế hoạch đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định cho cơ quan thẩm định;

 1. Sau khi nhận được báo cáo của tổ chức, cá nhân, cơ quan thẩm định xem xét, phê duyệt Kế hoạch, trường hợp không phê duyệt Kế hoạch, phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do. Mẫu Quyết định phê duyệt Kế hoạch được quy định tại Phụ lục VI kèm theo Nghị định này;
 1. Trên cơ sở Kế hoạch được phê duyệt, cơ quan thẩm định chứng thực vào trang phụ bìa của bản Kế hoạch và gửi Quyết định phê duyệt kèm theo Kế hoạch cho tổ chức, cá nhân, các cơ quan, đơn vị liên quan tại địa phương thực hiện dự án bao gồm: Cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh; cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy cấp tỉnh; cơ quan quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trong trường hợp địa điểm thực hiện dự án nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

7. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

 1. Hội đồng thẩm định do cơ quan phê duyệt Kế hoạch thành lập. Thành phần Hội đồng thẩm định gồm đại diện cơ quan thẩm định và các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương nơi thực hiện dự án bao gồm cơ quan quản lý chuyên ngành; cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy; cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Hội đồng có thể bao gồm các chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan;
 1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng thẩm định gồm: Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, Ủy viên phản biện, Ủy viên thư ký và các Ủy viên. Tổng số thành viên Hội đồng tối thiểu là 07 người, tối đa là 09 người;
 1. Hội đồng thẩm định có trách nhiệm kiểm tra thực tế việc thực hiện quy định về an toàn hóa chất, tiến hành đánh giá, thẩm định Kế hoạch và chịu trách nhiệm về kết luận thẩm định;
 1. Hội đồng thẩm định hoạt động theo nguyên tắc thảo luận tập thể giữa các thành viên trong Hội đồng và lập Biên bản thẩm định theo mẫu quy định. Việc đánh giá Kế hoạch thực hiện thông qua phiếu đánh giá. Hội đồng thẩm định chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Kế hoạch được phê duyệt;

đ) Hội đồng thẩm định chỉ tiến hành họp khi có sự tham gia của ít nhất 2/3 thành viên, trong đó phải có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch và ít nhất 01 ủy viên phản biện. Chỉ những thành viên Hội đồng tham gia họp Hội đồng thẩm định mới được tham gia bỏ phiếu đánh giá Kế hoạch;

 1. Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt kết luận thẩm định Kế hoạch theo nguyên tắc sau: Kế hoạch được thông qua không phải chỉnh sửa, bổ sung nếu có ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng tham gia họp đồng ý thông qua và các thành viên còn lại đều đồng ý thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung; Kế hoạch không được thông qua nếu có trên 1/3 thành viên Hội đồng tham gia họp không đồng ý thông qua; các trường hợp khác, Kế hoạch được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung.

8. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

 1. Trong quá trình hoạt động hóa chất, tổ chức, cá nhân phải bảo đảm đúng các yêu cầu đề ra tại Kế hoạch đã được phê duyệt;
 1. Lưu giữ Bản Kế hoạch đã được phê duyệt tại cơ sở hóa chất làm căn cứ để tổ chức, cá nhân thực hiện công tác kiểm soát an toàn tại cơ sở hóa chất và xuất trình các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu;
 1. Trường hợp có sự thay đổi trong quá trình đầu tư và hoạt động liên quan đến những nội dung đề ra trong Kế hoạch đã được phê duyệt, tổ chức, cá nhân phải gửi báo cáo về cơ quan thẩm định xem xét, quyết định. Trường hợp phải xây dựng lại Kế hoạch, hồ sơ, thủ tục thẩm định và phê duyệt Kế hoạch thực hiện như lần đầu.

9. Trách nhiệm của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực

 1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tổ chức việc thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất;
 1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc thanh tra, kiểm tra đột xuất khi cần thiết việc thực hiện quy định về Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý;

Điều 21. Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

1. Đối tượng phải xây dựng Biện pháp

 1. Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định này phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trước khi dự án chính thức đưa vào hoạt động;
 1. Chủ đầu tư ra quyết định ban hành Biện pháp và xuất trình các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

3. Trách nhiệm thực hiện Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của tổ chức, cá nhân

 1. Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ hóa chất, tổ chức, cá nhân phải bảo đảm đúng các nội dung đề ra tại Biện pháp đã được xây dựng;
 1. Biện pháp phải được lưu giữ tại cơ sở hóa chất và là căn cứ để tổ chức, cá nhân thực hiện công tác kiểm soát an toàn tại cơ sở hóa chất;

4. Trách nhiệm của cơ quan quản lý ngành cấp tỉnh Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý.

5. Trách nhiệm của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực

 1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc thanh tra, kiểm tra đột xuất khi cần thiết việc thực hiện quy định về Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý.

Điều 22. Xác định khoảng cách an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm

1. Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật về khoảng cách an toàn cụ thể đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, cất giữ, sử dụng hóa chất nguy hiểm quy định tại Phụ lục IV Nghị định này.

2. Trách nhiệm thực hiện thiết lập khoảng cách an toàn

 1. Các dự án đầu tư có hoạt động sản xuất, kinh doanh, cất giữ, sử dụng hóa chất nguy hiểm quy định tại Phụ lục IV Nghị định này được cơ quan có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở sau ngày quy chuẩn kỹ thuật về khoảng cách an toàn có hiệu lực phải thiết lập khoảng cách an toàn đối với các điểm dân cư, công trình công cộng, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu dự trữ thiên nhiên, vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển, khu bảo tồn loài sinh cảnh, khu bảo tồn biển, nguồn nước sinh hoạt trong báo cáo nghiên cứu khả thi;
 1. Tổ chức, cá nhân không được xây dựng nhà ở và công trình khác trong phạm vi khoảng cách an toàn, trừ công trình chuyên dụng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;
 1. Tổ chức, cá nhân phải đảm bảo duy trì khoảng cách an toàn khi tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, lựa chọn địa điểm xây dựng các khu công nghiệp, khu chế xuất, các dự án liên quan.

Chương IV PHÂN LOẠI HÓA CHẤT, PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

Điều 24. Phiếu an toàn hóa chất

1. Hóa chất nguy hiểm và hỗn hợp chất chứa một hoặc một số chất nguy hiểm có hàm lượng lớn hơn hoặc bằng mức quy định sau phải xây dựng phiếu an toàn hóa chất:

TT

Phân loại hóa chất

Hàm lượng

2

Ăn mòn/Kích ứng da

≥ 1,0%

3

Tổn thương mắt nghiêm trọng/Kích ứng mắt

≥ 1,0%

5

Đột biến tế bào mầm (cấp 1)

≥ 0,1%

6

Đột biến tế bào mầm (cấp 2)

≥ 1,0%

7

Tác nhân gây ung thư

≥ 0,1%

8

Độc tính sinh sản

≥ 0,1%

9

Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm đơn

≥ 1,0%

10

Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm lặp lại

≥ 1,0%

11

Nguy hại hô hấp (cấp 1)

≥ 1,0%

12

Nguy hại hô hấp (cấp 2)

≥ 1,0%

13

Nguy hại đối với môi trường thủy sinh

≥ 1,0%

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm phải cung cấp Phiếu an toàn hóa chất cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động hóa chất.

3. Phiếu an toàn hóa chất phải được xây dựng bằng tiếng Việt. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn cụ thể việc thực hiện xây dựng phiếu an toàn hóa chất.

Chương V KHAI BÁO HÓA CHẤT

Điều 25. Hóa chất phải khai báo

1. Danh mục hóa chất phải khai báo được ban hành tại Phụ lục V kèm theo Nghị định này.

2. Hóa chất phải khai báo bao gồm các chất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo và các hỗn hợp chứa các chất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo được phân loại theo quy định tại Điều 23 của Nghị định này là hóa chất nguy hiểm trừ trường hợp được miễn trừ theo quy định tại Điều 28 Nghị định này.

Điều 26. Khai báo hóa chất sản xuất Tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất phải khai báo có trách nhiệm khai báo hóa chất sản xuất trong năm thông qua chế độ báo cáo hàng năm quy định tại Điều 36 của Nghị định này.

Điều 27. Khai báo hóa chất nhập khẩu

1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất phải khai báo có trách nhiệm thực hiện khai báo hóa chất nhập khẩu trước khi thông quan qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

2. Tạo tài khoản truy cập Cổng thông tin một cửa quốc gia

 1. Tổ chức, cá nhân tạo tài khoản đăng nhập theo mẫu quy định trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, bao gồm các thông tin, tệp tin đính kèm;
 1. Trường hợp cần làm rõ hoặc xác nhận thông tin, cơ quan tiếp nhận thông tin khai báo yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp các văn bản, chứng từ quy định tại điểm a khoản này dạng bản in.

3. Thông tin khai báo hóa chất nhập khẩu

 1. Các thông tin khai báo theo mẫu quy định tại Phụ lục VI Nghị định này trên Cổng thông tin một cửa quốc gia bao gồm các thông tin tổ chức, cá nhân khai báo, các thông tin hóa chất nhập khẩu;
 1. Hóa đơn mua, bán hóa chất;
 1. Phiếu an toàn hóa chất bằng tiếng Việt;
 1. Trường hợp đối với mặt hàng phi thương mại không có hóa đơn mua, bán hóa chất, tổ chức, cá nhân khai báo hóa chất có thể sử dụng giấy báo hàng về cảng thay cho hóa đơn thương mại.
 1. Tổ chức, cá nhân thực hiện khai báo thông tin thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Thông tin sẽ tự động chuyển đến hệ thống của Bộ Công Thương, khi đó hệ thống của Bộ Công Thương sẽ tự động phản hồi qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tới tổ chức, cá nhân khai báo và cơ quan hải quan, thông tin phản hồi như một bằng chứng xác nhận hoàn thành khai báo hóa chất, làm cơ sở để tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan làm thủ tục thông quan;

5. Trường hợp phát sinh sự cố hệ thống Trường hợp phát sinh sự cố hệ thống, tổ chức, cá nhân không thể thực hiện khai báo qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, trong thời gian chờ khắc phục sự cố, tổ chức, cá nhân có thể thực hiện khai báo hóa chất nhập khẩu qua hệ thống dự phòng do Cơ quan tiếp nhận thông tin khai báo quy định.

7. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng hệ thống quản lý tiếp nhận thông tin khai báo; chủ trì, phối hợp với bộ, ngành liên quan kiểm tra tổ chức, cá nhân hoạt động khai báo hóa chất.

8. Dữ liệu nhập khẩu hóa chất của tổ chức, cá nhân được Bộ Công Thương chia sẻ với các cơ quan quản lý ngành ở địa phương thông qua Cơ sở dữ liệu về hóa chất.

Điều 28. Các trường hợp miễn trừ khai báo

1. Hóa chất được sản xuất, nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng, ứng phó các sự cố thiên tai, dịch bệnh khẩn cấp.

2. Hóa chất là tiền chất ma túy, tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất bảng đã được cấp phép sản xuất, nhập khẩu.

3. Hóa chất nhập khẩu dưới 10 kg/một lần nhập khẩu. Trường hợp miễn trừ nêu tại điểm này không áp dụng đối với các hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.

4. Hóa chất là nguyên liệu sản xuất thuốc đã có Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam, nguyên liệu sản xuất thuốc là dược chất để sản xuất theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.

Điều 29. Thông tin bảo mật

1. Thông tin bảo mật của bên khai báo, đăng ký, báo cáo theo quy định tại khoản 2 Điều 50 của Luật hóa chất bao gồm:

 1. Tên và số lượng hóa chất được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh;
 1. Thông tin có liên quan đến bí quyết công nghệ, bí mật thương mại.

2. Những thông tin quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường sẽ không được coi là các thông tin bảo mật, bao gồm:

 1. Tên thương mại của hóa chất;
 1. Tên của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất; tổ chức, cá nhân báo cáo hoạt động hóa chất theo Điều 43, Điều 52 của Luật hóa chất;
 1. Thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất, trừ các thông tin bảo mật quy định tại khoản 1 Điều này;
 1. Các thông tin phục vụ phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất; ngăn chặn và hạn chế các ảnh hưởng xấu do độc tính của hóa chất; các thông tin cảnh báo khi sử dụng, tiếp xúc với hóa chất và cách xử lý sơ bộ trong trường hợp xảy ra sự cố;

đ) Phương pháp phân tích để xác định khả năng phơi nhiễm đối với con người và môi trường; tóm tắt kết quả thử nghiệm độc tính của hóa chất;

 1. Độ tinh khiết của hỗn hợp chất và mức độ nguy hại của các phụ gia, tạp chất.

Điều 30. Xây dựng Danh mục hóa chất quốc gia và Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia

1. Danh mục hóa chất quốc gia và Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia nhằm mục đích quản lý an toàn hóa chất và cung cấp thông tin cho hệ thống giải đáp, cung cấp thông tin hóa chất nguy hiểm trong tình huống khẩn cấp.

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các bộ quản lý ngành, lĩnh vực và địa phương xây dựng Đề án cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia, Danh mục hóa chất quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Chương VI HUẤN LUYỆN AN TOÀN HÓA CHẤT

Điều 31. Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất

2. Hoạt động huấn luyện an toàn hóa chất có thể được tổ chức riêng hoặc kết hợp với các hoạt động huấn luyện an toàn khác được pháp luật quy định.

3. Người đã được huấn luyện phải được huấn luyện lại trong các trường hợp sau đây: Khi có sự thay đổi chủng loại hóa chất, công nghệ, cơ sở vật chất, phương án sản xuất liên quan đến vị trí làm việc; khi người đã được huấn luyện thay đổi vị trí làm việc; sau 02 lần kiểm tra người đã được huấn luyện không đạt yêu cầu; khi hết thời hạn 02 năm từ kể từ lần huấn luyện trước.

4. Quy định về huấn luyện an toàn hóa chất tại Chương này không điều chỉnh đối với tổ chức, cá nhân hoạt động xăng dầu, dầu khí, vật liệu nổ công nghiệp; tổ chức, cá nhân vận chuyển hóa chất bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Điều 32. Đối tượng phải được huấn luyện an toàn hóa chất

1. Nhóm 1, bao gồm:

 1. Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;
 1. Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn hóa chất.

2. Nhóm 2, bao gồm:

 1. Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở;
 1. Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc.

3. Nhóm 3, bao gồm người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất.

Điều 33. Nội dung, người huấn luyện, thời gian huấn luyện an toàn hóa chất

1. Nội dung huấn luyện an toàn hóa chất phải phù hợp với vị trí công tác của người được huấn luyện; tính chất, chủng loại, mức độ nguy hiểm của hóa chất tại cơ sở hoạt động hóa chất.

2. Nội dung huấn luyện đối với Nhóm 1

 1. Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất;
 1. Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất;
 1. Phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố.

3. Nội dung huấn luyện đối với Nhóm 2:

 1. Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất;
 1. Các đặc tính nguy hiểm của hóa chất, phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất; phân loại, ghi nhãn hóa chất;
 1. Quy trình quản lý an toàn hóa chất, kỹ thuật đảm bảo an toàn khi làm việc, tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm;
 1. Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất;

4. Nội dung huấn luyện đối với Nhóm 3:

 1. Các hóa chất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất: Tên hóa chất, tính chất nguy hiểm, phân loại và ghi nhãn hóa chất, phiếu an toàn hóa chất;
 1. Các nguy cơ gây mất an toàn hóa chất trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng các loại hóa chất;
 1. Quy trình sản xuất, bảo quản, sử dụng hóa chất phù hợp với vị trí làm việc; quy định về an toàn hóa chất;

5. Quy định đối với người huấn luyện an toàn hóa chất Người huấn luyện an toàn hóa chất phải có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc về an toàn hóa chất.

6. Quy định về thời gian huấn luyện an toàn hóa chất:

 1. Đối với Nhóm 1: Tối thiểu 8 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra;
 1. Đối với Nhóm 2: Tối thiểu 12 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra;
 1. Đối với Nhóm 3: Tối thiểu 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Điều 34. Đánh giá kết quả và lưu giữ hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất hoặc các tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất chịu trách nhiệm kiểm tra để đánh giá kết quả huấn luyện an toàn hóa chất.

2. Quy định về kiểm tra

 1. Nội dung kiểm tra phải phù hợp với nội dung huấn luyện;
 1. Thời gian kiểm tra tối đa là 02 giờ;
 1. Bài kiểm tra đạt yêu cầu phải đạt điểm trung bình trở lên.

3. Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi kết thúc huấn luyện và kiểm tra kết quả huấn luyện an toàn hóa chất, tổ chức, cá nhân tổ chức huấn luyện, kiểm tra ban hành quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất.

4. Hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất gồm:

 1. Nội dung huấn luyện;
 1. Danh sách người được huấn luyện với các thông tin: Họ tên, ngày tháng năm sinh, chức danh, vị trí làm việc, chữ ký xác nhận tham gia huấn luyện;
 1. Thông tin về người huấn luyện bao gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độ học vấn, chuyên ngành được đào tạo, kinh nghiệm công tác, kèm theo các tài liệu chứng minh;
 1. Nội dung và kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất;

đ) Quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân.

5. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lưu giữ đầy đủ hồ sơ quy định tại khoản 4 Điều này trong thời gian 03 năm và xuất trình khi cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu.

Điều 35. Trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện quy định về huấn luyện an toàn hóa chất

1. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương định kỳ kiểm tra việc thực hiện quy định về huấn luyện an toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân, tối đa 01 lần 01 năm.

2. Bộ Công Thương, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đột xuất khi cần thiết việc thực hiện quy định về huấn luyện an toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân.

Chương VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Chế độ báo cáo của tổ chức, cá nhân

 1. Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có trách nhiệm báo cáo đột xuất tình hình hoạt động hóa chất khi có sự cố xảy ra trong hoạt động hóa chất, chấm dứt hoạt động hóa chất và khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

2. Báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động hóa chất hàng năm của tổ chức, cá nhân gồm các nội dung sau:

 1. Thông tin chung về tổ chức, cá nhân;
 1. Khai báo hóa chất sản xuất gồm danh sách hóa chất sản xuất là hóa chất phải khai báo theo từng địa điểm sản xuất;
 1. Tình hình sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện; hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh; hóa chất phải khai báo và các loại hóa chất khác;
 1. Tình hình thực hiện quy định huấn luyện an toàn hóa chất;

đ) Tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch, Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; tình hình an toàn hóa chất;

 1. Bộ quản lý ngành, lĩnh vực hướng dẫn cụ thể mẫu báo cáo theo quy định tại khoản này.

3. Chế độ báo cáo của cơ quan quản lý nhà nước

 1. Khi được yêu cầu, Bộ quản lý ngành, lĩnh vực có trách nhiệm báo cáo công tác quản lý hóa chất và tổng hợp tình hình hoạt động hóa chất thuộc phạm vi quản lý, gửi Bộ Công Thương tổng hợp;
 1. Bộ Công Thương làm đầu mối tổng hợp tình hình hoạt động hóa chất để báo cáo Chính phủ khi được yêu cầu.

Điều 37. Trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất

1. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện các nội dung quản lý nhà nước sau đây:

 1. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia, Danh mục hóa chất quốc gia;
 1. Xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm đánh giá hóa chất mới tại Việt Nam;
 1. Theo yêu cầu quản lý trong từng thời kỳ, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực xem xét, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Danh mục hóa chất quy định tại Nghị định này;
 1. Chủ trì xây dựng, quản lý hệ thống công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến phục vụ quản lý chuyên ngành hóa chất trong phạm vi quản lý của bộ;

đ) Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về hoạt động hóa chất thuộc phạm vi quản lý được phân công, phân cấp;

 1. Thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Luật hóa chất, Nghị định này và các nhiệm vụ khác liên quan đến quản lý hóa chất được Chính phủ phân công.

2. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương trong việc kết nối Cổng thông tin điện tử quốc gia với hệ thống công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến phục vụ quản lý chuyên ngành hóa chất của Bộ Công Thương.

3. Các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trong ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định tại Luật hóa chất, Nghị định này và các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động hóa chất được Chính phủ phân công; thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo xử lý vi phạm về hoạt động hóa chất thuộc phạm vi quản lý.

4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp

 1. Thực hiện các nhiệm vụ được giao phân công tại Luật hóa chất và các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động hóa chất được phân công phân cấp;
 1. Chịu trách nhiệm quản lý hoạt động hóa chất, thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm về hoạt động hóa chất tại địa phương theo quy định của pháp luật;
 1. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về quản lý hóa chất.

Điều 38. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 11 năm 2017 và thay thế Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP.

2. Bãi bỏ quy định tại Điều 8 của Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Điều 39. Điều khoản chuyển tiếp

1. Tổ chức, cá nhân đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trước khi Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện cho đến khi Giấy phép, Giấy chứng nhận hết thời hạn.

2. Đối với các dự án thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 20 của Nghị định này đã được đưa vào hoạt động trước khi Nghị định có hiệu lực mà chưa có Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trong vòng 02 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

3. Đối với các dự án thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 của Nghị định này đã được đưa vào hoạt động trước khi Nghị định có hiệu lực mà chưa có Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, chủ cơ sở phải xây dựng và ra Quyết định ban hành Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong vòng 01 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Điều 40. Tổ chức thực hiện Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; - Ngân hàng Chính sách xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, CN (2b).KN

TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

1.

Axetonitril (Metyl xyanua)

Acetonitrile Methyl cyanua)

29269000

75-05-8

C2H3N

2.

Adiponitril

Adiponitrile

29269000

111-69-3

C6H8N2

3.

Allyl axetat

Allyl acetate

29153990

591-87-7

C5H8O2

4.

Allyl bromua

Allyl bromide

29033990

106-95-6

C3H5Br

5.

Allyl chlorit

Allyl chloride

29032900

107-05-1

C3H5Cl

6.

Allyl clo fomat

Allyl chloro formate

29159090

2937-50-0

C4H5O2Cl

7.

Allyl etyl ete

Allyl ethyl ether

29091900

557-31-3

C5H10O

8.

Allyl glycidyl ete

Allyl glycidyl ether

29109000

106-92-3

C6H10O2

9.

Allyl isothioxynat

Allyl isothio cyanate

29309090

57-06-7

C4H5NS

10.

Allyl triclo silan

Allyl trichloro silane

29319090

107-37-9

C3H5Cl3Si

11.

Alpha-hexaclo xyclohexan

Alpha-hexachloro cyclohexane

29038100

319-84-6

C6H6Cl6

12.

Alpha-metyl benzyl alcohol

Alpha-Methyl benzyl alcohol

29062900

13323-81-4

C8H10O

13.

Alpha-Metyl valeraldehit

Alpha-methyl valeraldehyde

29121990

123-15-9

C6H12O

14.

Alpha-naphtyl thiourea

Alpha-naphthyl thiourea

29309090

86-88-4

C11H10N2S

15.

Alpha-Pinen

Alpha-pinene

29021900

80-56-8

C10H16

16.

Amiăng trắng

Asbestos chrysotile

25249000

12001-29-5

Mg3(Si2O5)(OH)4

17.

Aminocarb

Aminocarb

29242990

2032-59-9

C11H16O2N2

18.

2-Amino-4-clo phenol

2-Amino-4-chlorophenol

29222900

95-85-2

C6H6ONCl

21.

2-Amino pyridin

2-Amino pyridine

29333100

504-29-0

C5H6N2

22.

3-Amino pyridin

3-Amino pyridine

29333100

462-08-8

C5H6N2

23.

4-Amino pyridin

4-Amino pyridine

29333100

504-24-5

C5H6N2

24.

Amon hydrodiflorua

Ammonium hydrogen difluoride

28261900

1341-49-7

NH4HF2

25.

Amon sunfua

Ammonium sulfide

28309090

12135-76-1

(NH4)2S

26.

Amoni perclorat

Amfmonium perchlorate

28299090

7790-98-9

NH4ClO4

27.

Amoni persunphat

Ammonium persulfate

28334000

7727-54-0

H8N2O8S2

28.

Amyl axetat

Amyl acetate

29153990

628-63-7

C7H14O2

29.

Amyl butyrat

Amyl butyrate

29156000

106-27-4

C9H18O2

30.

Amyl format

Amyl formate

29151300

638-49-3

C7H5CI3

31.

Amyl mercaptan

Amyl mercaptan

29309090

110-66-7

C5H12S

32.

Amyl nitrit

Amyl nitrite

29209090

110-46-3

C5H11O2N

33.

Amyl triclo silan

Amyl trichloro silane

29319090

107-72-2

C5H11Cl3Si

34.

Anilin hydroclorit

Aniline hydrocloride

29214100

142-04-1

C6H8NCl

35.

Anisol (methoxy benzen)

Anisole (methoxybenzene)

29093000

100-66-3

C7H8O

36.

Anthracen-9,10- dion

Anthracene-9,10-dione

29146100

84-65-1

C14H8O2

37.

Antimonony clorua

Antimony trichloride

28273990

10025-91-9

SbCl3

38.

Argon

Argon

28042100

7440-37-1

Ar

39.

Axetaldehit

Acetadehyde

29121200

75-07-0

C2H4O

40.

Axetaldehit oxim

Acetaldehyde oxime

29280090

107-29-9

C2H5ON

41.

Axit 2-axetyloxy benzoic

2-Acetyloxy benzoic acid

29182200

50-78-2

C9H8O4

42.

Axit 2-clo propionic

2-Chloropropionic acid

29155000

598-78-7

C3H5O2Cl

43.

Axit acrylic

Acrylic acid

29161100

79-10-7

C3H4O2

44.

Axit bo triflo axetic

Boron trifluoride acetic acid

29420000

7578-36-1

C2H4O2F3B

45.

Axit brom axetic

Bromoacetic acid

29159090

79-08-3

C2H3O2Br

46.

Axit butyric

Butyric acid

29156000

107-92-6

C4H8O2

47.

Axit clo axetic

Chloroacetic acid

29154000

79-11-8

C2H3O2Cl

48.

Axit cloric

Chloric acid

28111990

7790-93-4

HClO3

49.

Axit cresylic

Cresylic acid

29071200

1319-77-3

C7H8O

50.

Axit crotonic

Crotonic acid

29161900

107-93-7

C4H6O2

51.

Axit diclo axetic

Dichloroacetic acid

29154000

79-43-6

C2H2O2Cl2

52.

Axit diclo isoxyanuric

Dichloro isocyanuric acid

29336900

2782-57-2

C3HO3N3Cl2

53.

Axit diflo photphoric

Difluoro phosphoric acid

28092099

13779-41-4

HPO2F2

54.

Axit flo silicic

Hexafluoro silicic acid

28111990

16961-83-4

H2SiF6

55.

Axit flo sunphonic

Fluorosulfonic acid

28111990

7789-21-1

HSO3F

56.

Axit floroboric

Fluoroboric acid

28111990

16872-11-0

HBF4

57.

Axit indolacetic

Indolacetic Acid

29183000

87-51-4

C­10H8NO2

58.

Axit isobutyric

Isobutyric acid

29156000

79-31-2

C4H8O2

59.

Axit metacrylic

Methacrylic acid

29161300

79-41-4

C4H6O2

60.

Axit nitrobenzen sunphonic

2-Nitrobenzene sulfonic acid

29049000

127-68-4

C6H5O5NS

61.

Axit nitrosyl sunphuric

Nitrosyl sulfuric acid

28111990

7782-78-7

NOHSO4

62.

Axit percloric

Perchloric acid

28111990

7601-90-3

HClO4

63.

Axit phenol sunphonic

Phenolsulfonic acid

29089900

1333-39-7

C6H6O4S

64.

Axit photphoric

Phosphoric acid

280920

7664-38-2

H3PO4

65.

Axit propionic

Propanoic acid

29155000

79-09-4

C3H6O2

66.

Axit selenic

Selenic acid

28111990

7783-06-6

H2SeO4

67.

Axit selenơ

Selenious acid

28111990

7783-00-8

H2SeO3

68.

Axit thioglycolic

Thioglycolic acid

29309090

68-11-1

C2H4O2S

69.

Axit triclo axetic

Trichloroacetic acid

29154000

76-03-9

C2HO2Cl3

70.

Axit triclo isoxyanuric

Trichloro isocyanuric acid

29336900

87-90-1

C3O3N3Cl3

71.

Axit triflo axetic

Trifluoroacetic acid

29159090

76-05-1

C2HO2F3

72.

Bạc nitrat

Silver nitrate

28432100

7761-88-8

AgNO3

73.

Bari

Barium

28051900

7440-39-3

Ba

74.

Bari bromic

Barium bromate

28299090

13967-90-3

Ba(BrO3)2

75.

Bari clorat

Barium chlorate

28291900

13477-00-4

Ba(ClO3)2

76.

Bari hypoclorit

Barium hypochlorite

28289090

13477-10-6

Ba(ClHO)2

77.

Bari nitrat

Bari nitrate

28342990

10022-31-8

Ba(NO3)2

78.

Bari oxit

Barium oxide

28164000

1304-28-5

BaO

79.

Bari perclorat

Barium perchlorate

28299090

13465-95-7

Ba(ClO4)2

80.

Bari peroxit

Barium peroxide

28164000

1304-29-6

BaO2

81.

Benz(a) anthracen (1,2- Benzoanthracen)

Benz(a) anthracene (1,2- Benzoanthracene)

29029090

56-55-3

C18H12

82.

1,4-Benzen diamin dihydroclorit

1,4-Benzene diamine dihydrochloride

29215900

624-18-0

C6H10N2Cl2

83.

Benzen sunphonyl clorua

Benzene sulfonyl chloride

29049000

98-09-9

C6H5O2ClS

84.

1,2-Benzo quinon

1,2-Benzo quinone

29146900

583-63-1

C6H4O2

85.

1,4-Benzo quinon

1,4-benz oquinone

29146900

106-51-4

C6H4O2

86.

Benzo triflorua

Benzo trifluoride (Trifluorotoluene)

29039900

98-08-8

C7H5F3

87.

Benzoyl clorua

Benzoyl chloride

29163200

98-88-4

C7H5OCl

88.

Benzoyl peroxit

Benzoyl peroxide

29163200

94-36-0

C14H10O4

89.

Benzyl dimetyl amin

Dimethyl benzyl amine

29214900

103-83-3

C9H13N

91.

Beta-hexaclo xyclohexan

Beta-hexachloro cyclohexane

29038100

319-85-7

C6H6Cl6

92.

(1RS,2RS;1RS,2S R)-1 -(Biphenyl-4-yloxy)-3,3-dimetyl-1 -(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol

(1RS,2RS;1RS,2SR) -1-(Biphenyl-4-yloxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1 -yl)butan-2-ol

29339990

55179-31-2

C20H23N3O2

94.

Bis[tris(2-metyl-2- phenyl propyl)zinn] oxiy

Bis [tris(2-methyl-2-phenyl propyl)zinn] oxiy

29319090

13356-08-6

C60H78OSn2

95.

Bo tribromua

Boron tribromide

28129000

10294-33-4

BBr3

96.

Bo triflo dietyl etherat

Boron trifluoride diethyl etherate

29420000

109-63-7

C4H10OF3B

97.

Bo trifluorua

Boron trifluoride

28129000

7637-07-2

BF3

98.

Bột nhôm

Aluminium powder

76031000 hoặc 76032000

7429-90-5

Al

99.

1-Brom butan

1-Bromo butane

29033990

109-65-9

C4H9Br

100.

2-Brom butan

2-Bromo butane

29033990

78-76-2

C4H9Br

101.

Brom clorua

Bromine monochloride

28129000

13863-41-7

BrCl

102.

4-Brom-2-(4-clophenyl)-1-ethoxy metyl-5-triflo metyl-1H-pyrrole-3-cacbonitril

4-Bromo-2-(4-chloro phenyl)-1-ethoxy methyl-5-trifluoro methyl-1H-pyrrole-3-carbonitrile

29339990

122453-73-0

C15H11BrClF3N2O

103.

1-Bromo-2-ethoxy-etan

Ethane, 1 -bromo-2-ethoxy-

29091900

592-55-2

C4H9OBr

104.

Bromoform

Bromoform

29033990

75-25-2

CHBr3

105.

1-Bromo-3-metyl butan

1 -Bromo-3 - methyl butane

29033990

107-82-4

C5H11Br

106.

1-Bromo-2-metyl propan

1-Bromo-2- methylpropane

29033990

78-77-3

C4H9Br

107.

2-Bromo-2-metyl propan

2-Bromo-2- methylpropane

29033990

507-19-7

C4H9Br

108.

2-Brom-2-nitro- 1,3-propandiol

2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol

29055900

52-51-7

C3H6O4NBr

109.

1-Brom propan

1-Propyl bromide

29033990

106-94-5

C3H7Br

110.

3-Brom propyn

3-Bromopropyne (Propargyl bromide)

29033990

106-96-7

C3H3Br

111.

2-Brom-pentan

2-Bromopentane

29033990

107-81-3

C5H11Br

112.

Brom benzen

Bromobenzene

29039900

108-86-1

C6H5Br

113.

Butan, 2-iot-

Butane, 2-iodo-

29033990

513-48-4

C4H9I

114.

2,3-Butan dion (Diacetyl)

2,3-Butanedione (Diacetyl)

29141900

431-03-8

C4H6O2

115.

Butyl acrylat

Butyl acrylate

29161200

141-32-2

C7H12O2

116.

Butyl mercaptan (Butanethiol)

Butyl mercaptan (Butanethiol)

29309090

109-79-5

C4H10S

117.

Butyl metyl ete

Butyl methyl ether

29091900

628-28-4

C5H12O

118.

Butyl nitrit

Butyl nitrite

29209090

544-16-1

C4H9O2N

119.

Butyl propionat

Butyl propionate

29155000

590-01-2

C7H14O2

120.

Butyl vinyl ete

Tert-Butyl vinyl ether

29091900

926-02-3

C6H12O

121.

Butyl benzen

Butyl benzene

29029020

104-51-8

C10H14

122.

1,2-Butylen oxit

1,2-Butylene oxide

29109000

106-88-7

C4H8O

124.

1,4-Butyn diol

1,4-Butynediol

29053900

110-65-6

C4H6O2

125.

Butyraldehit

Butyraldehyde

29121910

123-72-8

C4H8O

126.

Butyric anhydrit

Butyric anhydride

29159090

106-31-0

C8H14O3

127.

Butyronitril

Butyronitrile

29269000

109-74-0

C4H7N

128.

Butyryl clorua

Butyryl chloride

29159090

141-75-3

C4H7OCl

129.

Cacbon tetrabromit

Tetrabromomethane

29033990

558-13-4

CBr4

130.

Cacbonyl florua

Carbonyl fluoride

28129000

353-50-4

COF2

131.

Cadimi selenua

Cadmium selenide

28429090

1306-24-7

CdSe

132.

Cadmi tellurua

Cadmium telluride

28530000

1306-25-8

CdTe

133

Canxi

Calcium

28051200

7440-70-2

Ca

134.

Canxi cacbua

Calcium carbide

28491000

75-20-7

CaC2

135.

Canxi clorat

Calcium chlorate

28291900

10037-74-3

Ca(ClO3)2

136.

Canxi hypoclorua

Calcium hypochlorite

28281000

7778-54-3

Ca(ClO)2

137.

Canxi nitrat

Calcium nitrate

28342990

10124-37-5

Ca(NO3)2

138.

Canxi perclorat

Calcium perchlorate

28299090

13477-36-6

Ca(ClO4)2

139.

Canxi peroxit

Calcium peroxide

28259000

1305-79-9

CaO2

140.

Canxi resinat

Calcium resinate

29319090

9007-13-0

C40H58O4Ca

141.

Canxi silicua

Calcium silicide

28500000

12013-56-8

CaSi2

142.

Carbon tetraclorit

Carbon tetrachloride

29031400

56-23-5

CCl4

143.

Ceri nitrat

Caesium nitrate

28342990

7789-18-6

CS(NO3)2

144.

Ceri sắt

Ferrocerium

28461000

69523-06-4

---

145.

Chrysen (1,2-benzophenanthren)

Chrysen (1,2-benzophenanthrene)

29029090

218-01-9

C18H12

146.

Clo axeton

Chloroacetone

29147000

78-95-5

C3H5OCl

147.

Clo axetonitril

Chloroacetonitrile

29269000

107-14-2

C2H2NCl

148.

Clo axetophenon

Phenacyl chloride

29147000

532-27-4

C8H7OCl

149.

Cloaxetyl clorua

Chloroacetyl chloride

29159090

79-04-9

C2H2OCl2

150.

2-Clo anilin

2-Chloroaniline

29214200

95-51-2

C6H6NCl

151.

3-Clo anilin

3-Chloroaniline

29214200

108-42-9

C6H6NCl

152.

4-Clo anilin

4-Chloroaniline

29214200

106-47-8

C6H6NCl

153.

Clo benzo triflorua

Chlorobenzotri fluoride

29039900

88-16-4

C7H4F3Cl

154.

1-Clo-2-clometyl- benzen

1 -Chloro-2- chloromethyl- benzene

29039900

611-19-8

C7H6Cl2

155.

1-Clo-3-clometyl-benzen

1-Chloro-3- chloromethyl- benzene

29039900

620-20-2

C7H6Cl2

156.

1-Clo-4-clometyl-benzen

1-Chloro-4- chloromethyl- benzene

29039900

104-83-6

C7H6Cl2

157.

6-Clo-3- (diethoxyphotphino thioyl sunfanyl metyl)-1,3-benzoxazol-2-on

6-chloro-3- (diethoxyphosphinothioyl sulfanyl methyl)-1,3-benzoxazol-2-one (phosalone)

29309090

2310-17-0

C12H15CINO4PS2

158.

Clo diflo brom metan

Bromochlorodifluor omethane

29037600

353-59-3

CF2ClBr

160.

Atrazin

Atrazine

29339990

1912-24-9

C8H14ClN5

161.

2-Clo-N-(ethoxy metyl)-N-(2-etyl-6-metyl phenyl) axetamit

2-Chloro-N-(ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-methylphenyl) acetamide

29242990

34256-82-1

C14H20ClNO2

162.

2-Clo-N-isopropyl-N-phenyl axetamit

2-Chloro-N-isopropyl-N-phenyl acetamide

29241200

1918-16-7

C11H14ClNO

163.

Clo metyl etyl ete

Chloromethyl ethyl ether

29091900

3188-13-4

C3H7OCl

164.

1-Clo-2-metyl benzen

1-chloro-2-methyl benzene

29039900

95-49-8

C7H7Cl

165.

1-Clo-3-metyl benzen

1-chloro-3 -methyl benzene

29039990

108-41-8

C7H7Cl

166.

1-Clo-4-metyl benzen

1-chloro-4-methyl benzene

29039900

106-43-4

C7H7Cl

167.

2-Clo-3-metyl phenol

2-Chloro-3-methyl phenol

29081900

608-26-4

C7H7OCl

168.

4-Clo-3-metyl phenol

4-Chloro-3-methyl phenol

29081900

59-50-7

C7H7OCl

169.

Clo nitroanilin

Chloronitro aniline

29214200

121-87-9

C6H5O2N2Cl

170.

1-Clo-2-nitrobenzen

1-Chloro-2-nitrobenzene

29049000

88-73-3

C6H4O2NCl

171.

1-Clo-3-nitrobenzen

1-Chloro-3-nitrobenzene

29049000

121-73-3

C6H4O2NCl

172.

1-Clo propan

n-Propyl chloride

29031990

540-54-5

C3H7Cl

173.

3-Clo propanol-1

3-Chloropropan-1-ol

29055900

19210-21-0

C3H7OCl

174.

1-Clo phenol

1-Chlorophenol

29081900

106-48-9

C6H5OCl

176.

3-Clo phenol

3-Chlorophenol

29081900

108-43-0

C6H5OCl

177.

Clo silan

Chlorosilane

29319090

13465-78-6

ClH3Si

182.

Clo triflorua

Chlorine trifluoride

28121000

7790-91-2

ClF3

183.

Clopyralit

Clopyralid

29333990

1702-17-6

C6H3O2NCl2

184.

(RS)-2-Clo-N-(2,4-dimetyl-3-thienyl)-N-(2-methoxy-l-metyl ethyl) acetamit

(RS)-2-Chloro-N- (2,4-dimethyl-3- thienyl)-N-(2-methoxy-1- methylethyl) acetamide

29309090

87674-68-8

C12H18ClNO2S

185.

Cloanilin

Chlorobenzene

29039100

108-90-7

C6H5Cl

186.

Clorpyrifos

Chlorpyrifos

29333990

2921-88-2

C9H11O3NCl3SP

187.

Coban(II) naphthenat

Cobalt(II) naphthenate

29319090

61789-51-3

Co(C11H7O2)2

188.

Cumen

Cumene

29027000

98-82-8

C9H12

189.

Cyanazin

Cyanazine

29336900

21725-46-2

C9H13N6Cl

190.

Decahydro naphathalen

Decahydronaphthale ne

29021900

91-17-8

C10H18

192.

Demeton-s-metyl (S-2-Etyl thioetyl O, O-dimetyl photphorothioat)

Demeton-s-methyl (S-2-Ethyl thioethyl O, O-dimethyl phosphorothioate)

29309090

919-86-8

C6H15O3S2P

193.

Di butyl oxit thiếc

Dibultyltin oxide

29319090

818-08-6

C8H18OSn

194.

Diallyl ete

Diallylether

29091900

557-40-4

C6H10O

195.

Diallylamin

Diallylamine

29211900

124-02-7

C6H11N

196.

1,2-Diamino benzen

1,2-Diamino benzene

29215900

95-54-5

C6H8N2

197.

1,3-Diamino benzen

1,3-Diamino benzene

29215900

108-45-2

C6H8N2

198.

1,4-Diamino benzen

1,4-Diamino benzene

29215100

106-50-3

C6H8N2

199.

Diazinon

Diazinon

29335910

333-41-5

C12H21O3N2SP

200.

Diazometan

Diazomethane

29270090

334-88-3

CH2N2

202.

Dibutyl amino etanol

Dibutyl amino ethanol

29221990

102-81-8

C6H15ON

203.

Dibutyl ete

Dibutyl ether

29091900

142-96-1

C8H18O

204.

Diclo axetyl clorua

Dichloro acetyl chloride

29159090

79-36-7

C2HOCl3

205.

2,3-Diclo anilin

2,3-Dichloro aniline

29214200

608-27-5

C6H5NCl2

206.

2,4-Diclo anilin

2,4-Dichloroaniline

29214200

554-00-7

C6H5NCl2

207.

2,5-Diclo anilin

2,5-Dichloroaniline

29214200

95-82-9

C6H5NCl2

208.

2,6-Diclo anilin

2,6-Dichloro aniline

29214200

608-31-1

C6H5NCl2

209.

3,4-Diclo anilin

3,4-Dichloro aniline

29214200

95-76-1

C6H5NCl2

210.

3,5-Diclo anilin

3,5-Dichloro aniline

29214200

626-43-7

C6H5NCl2

211.

1-(2,4-Diclo anilino cacbonyl) xyclopropan cacbonsaure

1-(2,4- Dichloranilinocarbonyl) cyclopropan carbonsaure

29319090

113136-77-9

C11H9Cl2NO3

212.

2,6-Diclo benzonitril

2,6-Dichloro benzonitrile

29269000

1194-65-6

C7H3Cl2N

213.

1,1-Diclo etan

1,1 -Dichloro ethane

29031990

75-34-3

C2H4Cl2

214.

3,3-Dietoxy propen

3,3 -Diethoxy propene

29110000

3054-95-3

C7H14O2

215.

1,2-Diclo etylen

1,2-Dicloetylen

29032900

540-59-0

C2H2Cl2

217.

1,1-Diclo-1- nitroetan

1,1 -Dichloro-1-nitroethane

29049000

594-72-9

C2H3O2NCl2

218.

1,5-Diclopentan

1,5-Dichloro pentane

29031990

628-76-2

C5H10Cl2

219.

2,4-Diclo phenol

2,4-Dichloro phenol

29081900

120-83-2

C6H4OCl2

220.

2,4-Diclophenyl isoxyanat

2,4-Dichloro phenyl isocyanate

29291090

2612-57-9

C7H3ONCl2

221.

3,4-Diclophenyl isoxyanat

3,4-Dichloro phenyl isocyanate

29291090

102-36-3

C7H3ONCl2

222.

3,5-Diclo phenyl isoxyanua

3,5-Dichloro phenyl isocyanate

29291090 29

34893-92-0

C7H3ONCl2

223.

(E)-β-((Diclophenyl) metylen)-α-(1,1- dimetyl-etyl)-1H- 1,2,4-triazol-1- ethanol

(E)-β- ((Dichlorphenyl)met hylen)-α-(1,1-dimethyl-ethyl)-1H-1,2,4-triazol-1-ethanol

29339990

83657-18-5

C15H17Cl2N3O

224.

3-(3,5-diclo phenyl)-1,5- dimetyl-3- azabicyclo[3.1.0] hexan-2,4-dion

3-(3,5-dichloro phenyl)-1,5-dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0] hexane-2,4-dione

29329990

32809-16-8

C13H11Cl2NO2

225.

1,2-Diclo propan

1,2-Dichloropropane

29031910

78-87-5

C3H6Cl2

226.

1,3-Diclo propanol-2

1,3-Dichloro propan-2-ol

29055900

96-23-1

C3H6OCl2

227.

1,3-Diclo propen

1,3-Dichloropropene

29032900

542-75-6

C3H4Cl2

228.

2,2-diclovinyl dimetyl photphat

2,2-dichlorovinyl dimethyl phosphate

29199000

62-73-7

C4H7Cl2O4P

229.

Dixyclohexyl amin

Dicyclo hexylamine

29213000

101-83-7

C12H23N

230.

Dixyclopentadien

Dicyclo pentadiene

29021900

77-73-6

C10H12

231.

1,2-Di-(dimetyl amino) etan

l,2-Di-(dimethyl amino) ethane

29212900

110-18-9

C6H16N2

232.

Dietyl phthalat (DEP)

Diethyl phthalate (DEP)

29173490

84-66-2

C12H14O4

233.

Dietoxymetan

Diethoxy methane

29110000

462-95-3

C5H12O2

234.

Dietyl cacbonat (etyl cacbonat)

Diethyl cacbonate (ethyl carbonate)

29209090

105-58-8

C5H10O3

235.

Dietyl diclo silan

Diethyl dichloro silane

29319090

1719-53-5

C4H10Cl2Si

236.

Dietyl kẽm

Diethylzinc

29319090

557-20-0

C4H10Zn

237.

Dietyl photphit

Diethyl Phosphite

29209090

762-04-9

C4H11O3P

238.

Dietyl sunfit

Diethyl sulfide

29309090

352-93-2

C4H10S

239.

Dietyl aminopropyl amin

Diethyl aminopropyl amine

29212900

109-55-7

C5H14N2

240.

Dietyl bezen

Diethyl benzene

29029090

25340-17-4

C10H14

241.

1,4-Dietylen dioxit

1,4-Dioxane

29329990

123-91-1

C4H8O2

242.

Dietylen triamin

Diethylenet riamine

29212900

111-40-0

C4H13N3

243.

Dietyl thiophotphoryl clo

Diethylthiophosphoryl chloride

29209090

2524-04-1

C4H10O2ClSP

244.

Diflo metan

Difluoromethane

29033990

75-10-5

CH2F2

245.

2,3-Dihydropyran

Dihydropyran

29329990

110-87-2

C5H8O

246.

Diisobutyl keton

Diisobutyl ketone

29141900

108-83-8

C9H18O

248.

Diisobutyllen

Diisobutylene

29091900

107-39-1

C8H16

249.

Diisopropyl ete

Diisopropyl ether

29012990

108-20-3

C6H14O

250.

Diisopropyla min

Diisopropyl amine

29211900

108-18-9

C6H15N

251.

Diketen (3-Butenoic axit)

Diketene (3-Butenoic acid)

29322000

674-82-8

C4H4O2

252.

1,1-Dimetoxyetan

1,1-Dimethoxyethane

29110000

534-15-6

C4H10O2

253.

2,3-Dimetyl butan

2,3-Dimethylbutane

29011000

79-29-8

C6H14

254.

Dimetyl-1,2-dibrom-2,2-diclo etyl photphat

Dimethyl-1,2-dibromo-2,2-dichlorethyl phosphate

29199000

300-76-5

(CH3O)2P(O)OC HBrCBrCl2

255.

Dimetyl axetylen

Dimethyl acetylene

29012990

503-17-3

C4H6

256.

2-Dimetyl-amino -ety-1-metacrylat

2- Dimethylaminoethyl methacrylate

29221990

2867-47-2

C8H15O2N

257.

Dimetyl 2,3,5,6-tetraclo benzen-1,4-dicacboxylat

Dimethyl 2,3,5,6-tetrachloro benzene-1,4-dicarboxylate

291739

1861-32-1

C10H6Cl4O4

258.

Dimetyl cacbon

Dimethyl carbonate

29322000

616-38-6

C3H6O3

259.

4-(2,4-Dimetyl heptan-3-yl) phenol

4-(2,4-dimethyl heptan-3 -yl) phenol

29072990

25154-52-3; 104-40-5; 84852-15-3

C15H24O

260.

2,2-Dimetyl-2,3- dihydro-1- benzofuran-7-yl [(dibutylamino) sunfanyl] methyl cacbamat

2,2-Dimethyl-2,3 -dihydro-1-benzofuran-7-yl [(dibutylamino) sulfanyl] methyl carbamate

29309090

55285-14-8

C20H32N2O3S

261.

Dimetyl disunfit

Dimethyl disulfide

29309090

624-92-0

C2H6S2

262.

Dimetyl kẽm

Dimethylzinc

29319090

544-97-8

C2H6Zn

263

Dimetyl photphit

Dimethyl phosphite

29209090

868-85-9

C2H7O3P

264.

Dimetyl sunfit

Dimethyl sulfide

29309090

75-18-3

C2H6S

266.

Di-n-amyl amin

Di-n-amyl amine

29211900

2050-92-2

C10H23N

267.

Di-n-butyl amin

Dibutyl amine

29211900

111-92-2

C8H19N

268.

2,4-Dinitro anilin

2,4-Dinitro aniline

29214200

97-02-9

C6H5O4N3

269.

1,2-Dinitro benzen

1,2-Dinitro benzene

29042090

528-29-0

C6H4O4N2

270.

1,3-Dinitro benzen

1,3-Dinitro benzene

29042090

99-65-0

C6H4O4N2

271.

2,4-Dinitro clobenzen

2,4-Dinitrochloro benzene

29049000

97-00-7

C6H3O4N2Cl

272.

Dinitơ tetraoxit

Dinitrogen tetroxide

28112990

10544-72-6

N2O4

273.

Dinitro toluen (hỗn hợp đồng phân)

Dinitro toluene (mixed isomers)

29042090

25321-14-6

C7H6O4N2

274.

2,3-Dinitro toluen

2,3-Dinitro toluene

29042090

602-01-7

C7H6O4N2

275.

2,6-Dinitro toluen

2,6-Dinitro toluene

29042090

606-20-2

C7H6O4N2

276.

3,4-Dinitro toluen

3,4-Dinitro toluene

29042090

610-39-9

C7H6O4N2

277.

Di-n-propyl ete

Di-n-propyl ether

29091900

111-43-3

C6H14O

278.

Dioxathion (hỗn hợp đồng phân)

Dioxathion (isomer mixture)

29329990

78-34-2

C12H26O6S4P2

279.

Dioxolan

Dioxolane

29329990

646-06-0

C3H6O2

280.

Diphenylamin

Diphenylamine

29214400

122-39-4

C12H11N

281.

Diphenyl diclo silan

Diphenyl dichloro silane

29319090

80-10-4

C12H10Cl2Si

282.

1,2-Diphenyl hydrazin

1,2-Diphenyl hydrazine

29280090

122-66-7

C12H12N2

283.

Dipropyl keton

Dipropyl ketone

29141900

123-19-3

C7H14O

284.

Dipropyl amin

Dipropylamine

29211900

142-84-7

C6H15N

285.

Đồng (I) clorua

Copper (I) chloride

28273990

7758-89-6

CuCl

286.

Đồng (II) clorua

Copper (II) chloride

28273990

7447-39-4

CuCl2

287.

Epibrom hydrin

Epibromo hydrin

29109000

3132-64-7

C3H5OBr

288.

1,2-Epoxy-3-ethoxy propan

1,2-Epoxy-3-ethoxy propane

29109000

4016-11-9

C5H10O2

290.

Etanol amin

Ethanol amine

29221100

141-43-5

C2H7ON

292.

2-Ethoxy etanol

2-Ethoxy ethanol

29094400

110-80-5

C4H10O2

293.

2-Ethoxy etyl axetat

2-Ethoxyethyl acetate

29153920

111-15-9

C6H12O3

294.

6-Ethoxy-2,2,4-trimetyl-1,2-dihydro quinolin

6-Ethoxy-2,2,4-trimethyl- 1,2-dihydroquinoline

29333990

91-53-2

C14H19NO

295.

Ethoxy sunfuron

Ethoxysulfuron

29339990

126801-58-9

C15H18N4O7S

297.

Etyl trans-crotonat

Ethyl trans-crotonate

623-70-1

C6H10O2

298.

Etyl-(Z)-2-clo-3-(2-clo-5-(xyclohex-1 -en-1,2-dicacbox-imido) phenyl) acrylat

Ethyl-(Z)-2-chlor-3 - (2-chlor-5- (cyclohex-1-en-1,2- dicarbox- imido) phenyl) acrylate

29339990

142891-20-1

C19H17Cl2NO4

299.

Etyl-N-[(2,3- dihydro-2,2- dimetyl-7-benzo furanyloxy- cacbonyl) metylaminothio]- N-isopropyl-beta- alaninat

Ethyl-N-[(2,3- dihydro-2,2- dimethyl-7- benzofuranyloxy- carbonyl) methylaminothio]- N - isopropyl-beta- alaninat

29329900

82560-54-1

C20H30N2O5S

300.

Etyl 2-clo propionat

Ethyl 2-chloropropionate

29159090

535-13-7

C5H9O2Cl

301.

Etyl acrylat

Ethyl acrylate

29161200

140-88-5

C5H8O2

302.

Etyl amyl keton

Ethyl amyl ketone

29141900

541-85-5

C8H16O

303.

Etyl axetat

Ethyl acetate

29153100

141-78-6

C4H8O2

304.

Etyl brom axetat

Ethyl bromoacetate

29159090

105-36-2

C4H7O2Br

305.

Etyl bromua

Bromoethane

29033990

74-96-4

C2H5Br

306.

2-Etyl butanol

2-Ethyl butanol

29051900

137-32-6

C5H12O

307.

2-Etyl butyl axetat

2-Ethylbutyl acetate

29153990

10031-87-5

C8H16O2

308.

2-Etyl butyl andehit

2-Ethylbutyraldehyde

29121990

97-96-1

C6H12O

309.

Etyl butyl ete

Ethyl butyl ether

29091900

628-81-9

C6H14O

310.

Etyl clo axetat

Ethyl chloracetate

29154000

105-39-5

C4H7O2Cl

311.

Etyl clo thioformat

Ethyl chlorothioformate

29159090

142-62-1

C6H12O2

312.

Etyl diclo silan

Ethyldichlorosilane

29319090

1789-58-8

C2H6Cl2Si

313.

Etyl format

Ethyl formate

29151300

109-94-4

C3H6O2

314.

2-Etylhexylamin

2-Ethylhexylamine

29211900

104-75-6

C8H19N

315.

Etyl isobutyrat

Ethyl isobutyrate

29156000

97-62-1

C6H12O2

316.

Etyl lactat

Ethyl lactate

29181100

687-47-8

C5H10O3

317.

Etyl metacrylat

Ethyl methacrylate

29161490

97-63-2

C6H10O2

318.

Etyl orthoformat

Ethyl orthoformate

29159090

122-51-0

C7H16O3

319.

1-Etyl piperidin

1-Ethylpiperidine

29333990

766-09-6

C7H15N

320.

Etyl propionat

Ethyl propionate

29155000

105-37-3

C5H11O2

321.

Etyl propyl ete

Ethyl propyl ether

29091900

628-32-0

C5H12O

322.

Etyl triclo silan

Ethyltrichlorosilane

29319090

115-21-9

C2H5Cl3Si

323.

Etyl-3-(3,5- diclophenyl)-5- metyl-2,4-dioxo-5- oxazolidin cacboxylat

Ethyl-3-(3,5- dichlorphenyl)-5- methyl-2,4-dioxo-5- oxazolidincarboxylat

29309090

84332-86-5

C13H11Cl2NO5

325.

Etylen

Ethylene

74-85-1

C2H4

326.

Fenarimol

Fenarimol

29062900

60168-88-9

C17H12Cl2N2O

327.

Fenthion

Fenthion

29309090

55-38-9

C10H15O3S2P

328.

Flo benzen

Fluorobenzene

29039900

462-06-6

C6H5F

329.

Flo percloryl

Perchloryl fluoride

28129000

7616-94-6

FClO3

330.

Flo anilin

Fluoro aniline

29214200

348-54-9

C6H6NF

331.

Flufenoxuron

Flufenoxuron

29225090

101463-69-8

C21H11ClF6N2O3

332.

Flurprimidol

Flurprimidol

29339990

56425-91-3

C15H15F3N2O2

333.

Fonofos (O-Etyl S-pheny letyl photphonodithioat) onofos

Fonofos (O-Ethyl S- phenylethylphospho nodithioate)

29309090

944-22-9

C10H15OS2P

334.

Fumaryl clorua

Fumaryl chloride

29171900

627-63-4

C4H2O2Cl2

335.

Furfuryl alcohol

Furfuryl alcohol

29321300

98-00-0

C5H6O2

336.

Furfurylamin

Furfurylamine

29321900

617-89-0

C5H7ON

337.

Gali

Gallium

81129200

7440-55-3

Ga

338.

Gamma- hexabromo xyclododecan

Gamma-hexabromo cyclododecane

29038900

134237-52-8

C12H18Br6

339.

Glycerol alpha-monoclo hydrin

Glycerol alpha-monochlorohydrin

29055900

96-24-2

C3H7O2Cl

340.

Glycidaldehit

Glycidaldehyde

29124900

765-34-4

C3H4O2

341.

Guanidin nitrat

Guanidine nitrate

29252900

506-93-4

CH6O3N4

342.

Heli

Helium

28042900

7440-59-7

He

343.

2-Heptanon

2-Heptanone

29141900

110-43-0

C7H14O

344.

Hexabrom xyclododecan

Hexabromocyclodod ecane

29038900

3194-55-6; 134237-50-6; 134237-51-7; 134237-52-8; 25637-99-4

C12H18Br6

345.

Hexaclophen

Hexachlorophene

29081900

70-30-4

C13H6O2Cl6

346.

Hexadecyltriclo silan

Hexadecyltrichloro silane

29319090

5894-60-0

C16H33Cl3Si

347.

1,4-Hexadien

1,4-Hexadiene

29012990

592-45-0

C6H10

348.

1,5-Hexadien

1,5-Hexadiene

29012990

592-42-7

C6H10

349.

2,4-Hexadien

2,4-Hexadiene

29012990

592-46-1

C6H10

350.

Hexaflo axeton hydrat

Hexafluoroacetone

29147000

684-16-2

C3OF6

353.

Hexahydro-4-metyl phthalic anhydrit

Hexahydro-4- methylphthalic anhydride

29172000

19438-60-9

C9H12O3

355.

Hexahydro phthalic anhydrit

Hexahydrophthalic anhydride

29329990

85-42-7

C8H10O3

356.

Hexaldehit

Hexanal

29121990

66-25-1

C6H12O

357.

Hexametylen diamin

Hexa methylene diamine

29212200

124-09-4

C6H16N2

358.

Hexametylenimin

Hexamethyleneimine

29339990

111-49-9

C6H13N

359.

Hexametylen tetramin

Hexametylentetramine

29336900

100-97-0

C6H12N4

360.

Hexan

Hexane

29011000

110-54-3

C6H14

361.

Hexanol (Hexan-1-ol)

Hexanol (Hexati-1-ol)

29051900

111-27-3

C6H14O

362.

2-Hexanon

2-Hexanone

29141900

591-78-6

C6H12O

363.

1-Hexen

1-Hexene

29012990

592-41-6

C6H12

364.

Hỗn hống kim loại kiềm, kiềm thổ

Amalgam

28530000

---

---

365.

Hợp chất Triorganostannic khác với tributyl thiếc

Triorganostannic compounds other than tributyltin compounds

---

---

---

366.

Hydro bromua

Hydrogen bromide

28111990

10035-10-6

HBr

367.

Hydro iođua

Hydrogen iodide

28111990

10034-85-2

HI

368

Hydro peroxit

Hydrogen peroxide

28470010 hoặc 28470090

7722-84-1

H2O2

369.

Hydro selenua

Hydrogen selenide

28111990

7783-07-5

H2Se

370.

Hydroxyl amin

Hydroxylamine

28251000

7803-49-8

H3NO

371.

Hydroxyl amin sunphat

Hydroxyl ammonium sulfate

28251000

10039-54-0

(NH3OH)2SO4

372.

Hydroxylamin hydroclorua

Hydroxyl amine hydrochloride

28251000

5470-11-1

H3NOHCl

373.

3-Hydroxy butanon

3-Hydroxy butanone

29141900

513-86-0

C4H8O2

374.

1-Hydroxy-2-metyl benzen

l-Hydroxy-2- methylbenzene

29071200

95-48-7

C7H8O

375.

1-Hydroxy-3 -metyl benzen

1-Hydroxy-3-methyl benzene

29071200

108-39-4

C7H8O

376.

1-Hydroxy-4-metyl benzen

1-Hydroxy-4-methylbenzene

29071200

106-44-5

C7H8O

377.

1-hydroxy-2-nitrobenzen

1-hydroxyl-nitrobenzene

29089900

88-75-5

C6H5O3N

378.

1-hydroxy-3-nitrobenzen

l-hydroxy-3-nitrobenzene

29089900

554-84-7

C6H5O3N

379.

1-hydroxy-4-nitrobenzen

1-hydroxyl-nitrobenzene

29089900

100-02-7

C6H5O3N

380.

Hydroxy triphenyl stannan

hydroxytriphenylstannane

29319090

76-87-9

C18H16OSn

381.

3,3-Iminodipropyl amin

3,3- Iminodipropylamine

29212900

56-18-8

C6H17N3

382.

Iot

Iodine

28012000

7553-56-2

I2

383.

Iot axetyl

Acetyl iodide

29159090

507-02-8

C2H3OI

384.

Iot metyl propan

Iodomethylpropane

29033990

513-38-2

C4H9I

385.

Iot pentaflorua

Iodine pentafluoride

28129000

7783-66-6

IF5

386.

1-Iodopropan

1-Iodopropane

29033990

107-08-4

C3H7I

387.

2-Iodopropan

2-Iodopropane

29033990

75-30-9

C3H7I

388.

Isobutanol

Isobutanol

29051400

78-83-1

C4H10O

389.

Isobutyl acrylat

Isobutyl acrylate

29161200

106-63-8

C7H12O2

390.

Isobutyl axetat

Isobutyl acetate

29153910

110-19-0

C6H12O2

391.

Isobutyl format

Isobutyl formate

29151300

542-55-2

C5H10O2

392.

Isobutyl isobutyrat

Isobutyl isobutyrate

29156000

97-85-8

C8H16O2

393.

Isobutyl metacrylat

Isobutyl methacrylate

29161400

97-86-9

C8H14O2

394.

Isobutyl propionat

Isobutyl propionate

29155000

540-42-1

C7H14O2

395.

Isobutylamin

Isobutylamine

29211999

78-81-9

C4H11N

396.

Isobutyraldehit

Isobutyraldehyde

29121900

78-84-2

C4H8O

397.

Isobutyric anhydrit

Isobutyric anhydride

29159070

97-72-3

C8H14O3

398.

Isobutyryl chlorit

Isobutyryl chloride

29159090

79-30-1

C4H7OCI

399.

Isocyanatobenzotrif luorit

Isocyanatobenzotrifl uoride

29291090

329-01-1

C8H4ONF3

400.

Isohexen

Isohexene

29012990

691-37-2

C6H12

401.

Isooctan

Isooctene

29012990

11071-47-9

C8H16

402.

Isopenten

Isopentene

29012990

513-35-9

C5H11

403.

Isophoron diamin

Isophorone diamine

29213000

2855-13-2

C9H18N2O

404.

Isopropanol

Isopropyl alcohol

29051200

67-63-0

C3H8O

405.

Isopropenyl axetat

Isopropenyl acetate

29153990

108-22-5

C5H8O2

406.

Isopropenyl benzen

Isopropenyl benzene

29029020

98-83-9

C9H10

407.

Isopropyl axetat

Isopropyl acetate

29153990

108-21-4

C5H10O2

408.

Isopropyl butyrat

Isopropyl butyrate

29156000

638-11-9

C7H14O2

409.

Isopropyl cloaxetat

Isopropyl chloro acetate

29154000

105-48-6

C5H9O2CI

410.

Isopropyl isobutyrat

Isopropyl isobutyrate

29156000

617-50-5

C7H14O2

411.

Isopropyl nitrat

Isopropyl nitrate

29209090

1712-64-7

C3H7O3N

412.

Isopropyl propionat

Isopropyl propionate

29155000

637-78-5

C6H12O2

413.

Kali

Potassium

28051900

7440-09-7

K

414.

Kali bromat

Potassium bromate

28299090

7758-01-2

KBrO3

415

Kali florua

Potassium fluoride

28261900

7789-23-3

KF

416.

Kali hexaclo platinat (IV)

Potassium hexachloro platinate (IV)

28439000

16921-30-5

K2PtCl6

417.

Kali hexaflo silicat

Potassium hexafluoro silicate

28269000

16871-90-2

K2SiF6

418.

Kali hydro sunphat

Potassium hydrogen sulfate

28332990

7646-93-7

KHSO4

419.

Kali hydroxit

Potassium hydroxide

28152000

1310-58-3

KOH

420

Kali monoxit

Potassium oxide

28152000

12136-45-7

K2O

421.

Kali nitrit

Potassium nitrite

28341000

7758-09-0

KNO2

422.

Kali persunphat

Potassium persulfate

28334000

7727-21-1

K2S2O8

423

Kẽm clorua

Zinc chloride

28273990

7646-85-7

ZnCl2

424.

Kẽm florosilicat

Zinc fluorosilicate

28269000

16871-71-9

ZnSiF6

425.

Kẽm hydrua

Zirconium(II) hydride

28500000

7704-99-6

ZrH2

426.

Kẽm nitrat

Zinc nitrate

28342990

7779-88-6

Zn(NO3)2

427.

Kẽm permanganat

Zinc permanganate

28416900

23414-72-4

Zn(MnO4)2

428.

Kẽm peroxit

Zinc peroxide

28170020

1314-22-3

ZnO2

429.

Kẽm photphua

Zinc phosphide

28480000

1314-84-7

Zn3P3

430

Krypton

Krypton

28042900

7439-90-9

Kr

431

Liti

Lithium

28051900

7439-93-2

Li

432.

Liti hypoclorua

Lithium hypochlorite

28289090

13840-33-0

LiClO

433.

Liti peroxit

Lithium peroxide

28259000

12031-80-0

Li2O2

434.

Iod monoclorua

Iodine monochloride

28121000

7790-99-0

ICl

435.

Lưu huỳnh

Sulfur

28020000

7704-34-9

S

436

Lưu huỳnh clorua

Sulfur monochloride

28121000

10025-67-9

Cl2S2

437

Lưu huỳnh hexaflorua

Sulfur hexafluoride

28129000

2551-62-4

SF6

438.

Magan nitrat

Manganese(II) nitrate

28342990

10377-66-9

Mn(NO3)2

439.

Magie

Magnesium

8104

7439-95-4

Mg

440.

Magie nitrat

Magnesium nitrate

28342990

10377-60-3

Mg(NO3)2

441.

Magie peclorat

Magnesium perchlorate

28299090

10034-81-8

Mg(ClO4)2

442.

Magie peroxit

Magnesium peroxide

28161000

1335-26-8

MgO2

444.

Magie silicua

Magnesium silicide

28500000

22831-39-6

Mg2Si

445.

Maned (cacbamodithioic axit, N,N-1,2-etan diylbis-mangan (2+) muối (1:1))

Maned (carbamodithioic acid, N,N-1,2-ethanediylbis-manganese (2+) salt (1:1))

38249099

12427-38-2

C4H6N2S4Mn

446.

Mangan resinat

Manganese resinate

28332100

9008-34-8

C41H58O4Mg

447.

Metyl xyclopentan

Methyl cyclopentane

29021900

96-37-7

C6H12

448.

Mesityl oxit

Mesityl oxide

29141900

141-79-7

C6H10O

449.

2-Mercapto imidazolin

2-Mercapto imidazoline

29332990

96-45-7

C3H6N2S

450.

Metacryl aldehit

Methacryl aldehyde

29121990

78-85-3

C4H6O

451.

Metaldehit

Metaldehyde

29125000

108-62-3

C8H16O4

452.

Methallyl alcohol

Methallyl alcohol

29052900

513-42-8

C4H8O

453.

Methomyl

Methomyl

29309090

16752-77-5

C5H10O2N2S

454.

3-Methoxy anilin

3-Methoxyaniline

29222900

536-90-3

C7H9ON

455.

2-Methoxy etanol

2-Methoxyethanol

29094400

109-86-4

C3H8O2

456.

2-Methoxy etyl axetat

2-Methoxy ethyl acetate

29153990

110-49-6

C5H10O3

457.

4- Methoxy-4-metyl pentan-2-on

4-Methoxy-4- methylpentan-2-one

29141900

19872-52-7

C6H12O5

458.

1-Methoxy-2- nitrobenzen

1-Methoxy-2- nitrobenzene

29093000

100-17-4

C7H7O3N

459.

1-Metoxy-2-propanol

1 -Methoxy-2-propanol

29094900

107-98-2

C4H10O2

460.

Metyl bromit

Bromom ethane

29033910

74-83-9

CH3Br

461.

Metyl 2-clo propionat

Methyl 2-chloropropionate

29159090

17639-93-9

C4H7O2Cl

462.

Metyl axetat

Methyl acetate

29150990

79-20-9

C3H6O2

463.

Metyl butyrat

Methyln-butyrate

29156000

623-42-7

C5H10O2

464.

Metyl clo axetat

Methyl chloroacetate

29153990

96-34-4

C3H5ClO2

465.

Metyl diclo silan

Methyldichlorosilane

29319041

75-54-7

CH4Cl2Si

466.

2-Metyl-5- etylpyridin

2-Methyl-5-ethyl pyridine

29333990

104-90-5

C8H11N

467.

2-Metyl furan

2-Methyl furan

29321900

534-22-5

C5H6O

468.

Metyl isobutyl carbinol

Methyl isobutyl carbinol

29051900

108-11-2

C6H14O

469.

Metyl isobutyl keton

Methyl isobutyl ketone

29141300

108-10-1

C6H12O

470.

Metyl isopropenyl keton

Methyl isopropenyl ketone

29141900

563-80-4

C5H10O

471.

Metyl isovalerat

Methyl isovalerate

29156090

556-24-1

C6H12O2

472.

Metyl lotua

Iodomethane

29033990

74-88-4

CH3I

473.

Metyl metacrylat

Methyl methacrylate

29161410

80-62-6

C5H8O2

474.

4-Metyl morpholin

4-Methylmorpholine

29349990

109-02-4

C5H11ON

475.

2-Metyl pentan-2-ol

2-Methyl-2-pentanol

29051900

590-36-3

C6H14O

476.

1-Metyl piperidin

1-Methylpiperidine

29333990

626-67-5

C6H13N

477.

Metyl propionat

Methyl propionate

29155000

554-12-1

C4H8O2

478.

Metyl propyl ete

Methyl propyl ether

29091900

557-17-5

C4H10O

479.

Metyl tert-butyl ete

Methyl tert-butyl ether

29091900

1634-04-4

C5H12O

480.

2-Metyl tetrahydrofuran

2- Methyltetrahydrofiir an

29321900

96-47-9

C5H10O

481.

Metylal

Dimethoxymethane

29110000

109-87-5

C3H8O2

482.

Metylallyl clo

Methyl allyl chloride

29032900

563-47-3

C4H7Cl

483.

Metylamyl axetat

Methylamyl acetate

29153990

108-84-9

C8H16O2

484.

Metyl xyclohexan

Methylcyclohexane

29021900

108-87-2

C7H14

485.

3-Metyl xyclohexanon

3-methyl cyclohexanone

29142200

591-24-2

C7H12O

486.

4-Metyl xyclohexanon

4-methyl cyclohexanone

29142200

589-92-4

C7H12O

487.

Metyl xyclo hexanol

Methylcyclohexanol

29061200

25639-42-3

C7H14O

488.

2-metyl xyclo hexanon

2-methyl cyclo hexanone

29142200

583-60-8

C7H12O

489.

Metyl dietanol amin

Methyldiethanol amine

29221990

105-59-9

C5H13ON

491.

Metyl phenyl diclosilan

Methyl phenyldichloro silane

29319041

149-74-6

C7H8Cl2Si

492.

m-Flo toluen

m-Fluoro toluene

29039900

352-70-5,

C7H7F

493.

Monometyl- dibrom-diphenyl metan

Monomethyl-dibromo-diphenyl methane (Trade name: DBBT)

29039900

99688-47-8

C14H12Br2

494.

Monometyl- Tetraclodiphenyl metan

Monomethyl -Tetrachlorodiphenyl methane (Trade name: Ugilec 141)

29039900

76253-60-6

C14H12Cl4

495.

Morpholin

Morpholine

29349990

110-91-8

C4H9ON

496.

m-Xylen

m-Xylene

29024200

108-38-3

C8H10

497.

N- butyl clorua

n-Butylchloride

29031990

109-69-3

C4H9Cl

498.

N-(Methoxy-metyl sunfanyl photphoryl) axetamit

N-(Methoxy-methyl sulfanylphosphoryl)acetamide

29309090

30560-19-1

C4H10NO3PS

499.

N,N'- [(Metylimino) dimetylidyn]di-2,4-xylidin

N,N'-[(Methylimino) dimethylidyne]di-2,4-xylidine

29269000

33089-61-1

C19H23N3

500.

N,N-dietyl amino etanol

N,N-Diethylaminoetanol

29221990

100-37-8

C6H15ON

501.

N,N-Dietyl etylen diamin

N,N-Diethylethylene diamine

29212900

100-36-7

C6H16N2

502.

N,N-Dimetyl anilin

N,N-Dimethylaniline

29214200

121-69-7

C8H11N

503.

N,N-dimetyl amino etanol và các muối proton hóa chất tương ứng

N,N-Dimetylaminoethanol

29221990

108-01-0

C4H11ON

504.

N,N-dimetyl-p- toluidin

N,N-Dimethyl-p- toluidine

29214300

99-97-8

C9H13N

505.

N-amino etyl piperazin

N-Amino ethyl piperazine

29335990

140-31-8

C6H15N3

506.

n-Amyl clo

n-Amyl chloride

29031990

543-59-9

C5H11Cl

507.

N-amylamin

Pentylamine

29211900

110-58-7

C5H13N

508.

Naphthalen

Naphthalene

29029090

91-20-3

C10H8

509.

1-naphtyl metyl cacbamat

1-naphthyl methylcarbamate

29242990

63-25-2

C12H11NO2

510.

Natri

Sodium

28051100

7440-23-5

Na

511.

Natri aluminat

Sodium aluminate

28419000

1302-42-7

NaAlO2

512.

Natri bromat

Sodium bromate

28299090

7789-38-0

NaBrO3

513.

Natri clo axetat

Sodium chloroacetate

29154000

3926-62-3

C2H3O2ClNa

514.

Natri clorit

Sodium chlorite

28289090

7758-19-2

NaClO2

515.

Natri flo silicat

Sodium fluorosilicate

28269000

16893-85-9

Na2SiF6

516.

Natri florua

Sodium fluoride

28261900

7681-49-4

NaF

517.

Natri hydrodiflorua

Sodium hydrogendifluoride

28261900

1333-83-1

NaHF2

518.

Natri hydrosunfua

Sodium hydrosulfide

28301000

16721-80-5

NaHS

519.

Natri hydroxit

Sodium hydroxide

28151200 hoặc 28151100

1310-73-2

NaOH

520.

Natri hypoclorit

Sodium hypochlorite

28289010

14380-61-1

NaClO

521.

Natri metylat

Sodium methylate

29051900

124-41-4

CH3NaO

522.

Natri nhôm hydrua

Sodium aluminium hydride

28500000

13770-96-2

NaAlH4

523.

Natri oxit

Sodium oxide

28259000

1313-59-3

Na2O

524.

Natri pemanganat

Sodium permanganate

28416900

10101-50-5

NaMnO4

525.

Natri perborat

Sodium perborate

28403000

7632-04-4

NaBO3

526.

Natri perclorat

Sodium perchlorate

28299010

7601-89-0

NaClO4

527.

Natri persunphat

Sodium persulfate

28334000

7775-27-1

Na2S2O8

528.

Natri silicat

Sodium metasilicate

28391100

6834-92-0

Na2SiO3

529.

Natri sunfua

Sodium sulfide2

28301000

1313-82-2

Na2S

530.

Natri thiosunphuric

Sodium dithionite

28311000

7775-14-6

Na2S2O4

531.

Natri vanadat

Sodium vanadate

28419000

13718-26-8

NaVO3

532.

n-Butanol

n-Butanol

29051300

71-36-3

C4H10O

533.

n-Butyl axetat

n-Butyl acetate

29153300

123-86-4

C6H12O2

534.

N-butyl clo format

N-Butyl chloroformate

29159090

592-34-7

C5H9O2Cl

535.

N-butyl format

N-Butyl formate

29151300

592-84-7

C5H10O2

536.

N-butyl metacrylat

N-Butyl methacrylate

29161490

97-88-1

C8H14O2

537.

n-Butyl vinyl ete

n-Butyl vinyl ether

29091900

111-34-2

C6H12O

538.

N-butylamin

n-Butylamine

29211900

109-73-9

C4H11N

539.

n-Butyl triclo silan

n-Butyltrichlorosilane

29319090

7521-80-4

C4H9Cl3Si

540.

N-decan

N-Decane

29011000

124-18-5

C10H22

541.

Neon

Neon

28042900

7440-01-9

Ne

542.

N-etyl anilin

N-Ethylaniline

29214200

103-69-5

C8H11N

543.

N-etyl diethanol amin

N-Ethyl diethanol amine

29221990

139-87-7

C6H15O2N

544.

N-Heptan

N-Heptane

29011000

142-82-5

C7H16

545.

N-heptanaldehit (Heptanal)

N-Heptanaldehyde (Heptanal)

29121990

111-71-7

C7H14O

546.

Nhôm cacbua

Aluminium carbide

28499000

1299-86-1

Al4C3

547.

Nhôm clorua

Aluminium chloride

28273200

7446-70-0

AlCl3

548.

Nhôm nitrat

Aluminium nitrate

28342990

13473-90-0

Al(NO3)3

549.

Nhôm photphua

Aluminium phosphide (AlP)

28480000

20859-73-8

AlP

551.

Nitơ

Nitrogen

28043000

7727-37-9

N2

552.

2-Nitroanilin

2-Nitroaniline

29214200

88-74-4

C6H6O2N2

553.

3-Nitroanilin

3-Nitroaniline

29214200

99-09-2

C6H6O2N2

554.

4-Nitroanilin

4-Nitroaniline

29214200

100-01-6

C6H6O2N2

555.

Nitrobenzen

Nitrobenzene

29042090

98-95-3

C6H5O2N

556.

3-Nitrobenzen sunphonic axit

3-Nitrobenzene sulfonic acid

29049000

98-47-5

C6H5O5NS

557.

4-nitro benzen sunphonic axit

4-Nitrobenzene sulfonic acid

29049000

138-42-1

C6H5O5NS

559.

1-Nitronaphthalen

1-Nitronaphthalene

29042090

86-57-7

C10H7O2N

560.

2-Nitronaphthalen

2-Nitronaphthalene

29042090

581-89-5

C10H7O2N

561.

1-nitropropan

1-nitropropane

29042090

108-03-2

C3H7O2N

562.

2-Nitropropan

2-Nitropropane

29042090

79-46-9

C3H7O2N

566.

Nitrotriflorua

Nitrogen trifluoride

28129000

7783-54-2

NF3

567.

N-metyl anilin

N-Methyl aniline

29214200

100-61-8

C7H9N

568.

N-metyl butyl amin

N-Methyl butyl amine

29211900

110-68-9

C5H13N

569.

Nonan

Nonane

29011000

111-84-2

C9H18

570.

Nonylphenol ethoxylat

Ethoxylated nonylphenol

29072990

9016-45-9

C15H23O.(C2H4O)n

571.

2,5 -Norbornadien (Dicyclo heptadien)

2,5-Norbomadiene

29021900

121-46-0

C7H8

572.

N-Phenyl anilin

N-Phenyl aniline

29214200

122-39-4

C12H11N

573.

N-Propyl benzen

N-Propyl benzene

29029090

103-65-1

C9H12

574.

N-Propyl isoxyanat

N-Propyl isocyanate

29291090

110-78-1

C4H7ON

575.

N-Sec-butyl-4-tert- butyl-2,6-dinitro anilin

N-sec-Butyl-4-tert- butyl-2,6- dinitroanilin

29049000

33629-47-9

C14H21N3O4

576.

O,O-Dimetyl O-4- nitro-m-tolyl photphothioat

O,O-Dimethyl O-4- nitro-m-tolyl phosphorothioate

29201900

122-14-5

C9H12O5NSP

577.

O-Anisidin

O-Anisidine

29222900

90-04-0

C7H9ON

578.

Ocryl aldehit (etyl hexadehyt)

Ocryl aldehit (ethyl hexadehyd)

29121990

124-13-0

C8H16O

579.

Octabrom diphenyl ete

Octabromodiphenyl ether

29093000

32536-52-0

C12H2Br8O

580.

Octaflo xyclobutan

Octafluorocyclobutane

29038900

115-25-3

C4F8

581.

Octan

Octane

29011000

111-65-9

C8H18

582.

O-diclo benzen

O-Dichlorobenzene

29039100

95-50-1

C6H4Cl2

583.

O-Fluo toluen

O-Fluorotoluene

29039900

95-52-3

C7H7F

584.

O-tolidin

O-Tolidine

29215900

119-93-7

C14H16N2

585.

O-tolidin dihydro clo

O-Tolidine dihydrochloride

29215900

612-82-8

C14H18N2Cl2

586.

Oxadiargyl

Oxadiargyl

29319090

39807-15-3

C15H14C12N2O3

587.

Oxy

Oxygen

28044000

7782-44-7

O2

589.

o-Xylen

o-Xylene

29024100

95-47-6

C8H10

590.

p-Anisidin (4-Methoxy benzen anim)

p-Anisidine (4-Methoxybenzenanime)

29222900

104-94-9

C7H9ON

591.

Paraldehyt

Paraldehyde

29125000

123-63-7

C6H12O3

593.

Pentaclo etan

Pentachloroethane

29031990

76-01-7

C2HCl5

594.

Pentaclo naphthalen

Pentachloronaphthalene

29039900

1321-64-8

C10H3Cl5

595.

Pentaclo nitro benzen

Pentachloronitrobenzene

29049000

82-68-8

C6Cl5NO2

596.

Pentametyl heptan (Isododecan)

Pentametylheptane (Isododecane)

31807-55-3

C12H26

597.

Pentan-2,4-dion (Axetylaxeton)

Pentane-2,4-dione (Acetylacetone)

29141900

123-54-6

C5H8O2

598.

1-Pentanol

1-Pentanol

29051900

71-41-0

C5H12O

599.

2-Pentanol

2-Pentanol

29051900

6032-29-7

C5H12O

600.

2-Pentanon

2-Pentanone

29141900

107-87-9

C5H10O

601.

3-Pentanon

3-Pentanone

29141900

96-22-0

C5H10O

602.

1-Pentyl nitrat

1-Pentyl nitrate

29209090

1002-16-0

C5H11O3N

603.

p-Flo toluen

p-Fluorotoluene

29039900

352-32-9

C7H7F

604.

Phenetidin

Phenetidine

29222900

156-43-4

C8H11ON

607.

Phenyl amin

Phenyl amine

29214100

62-53-3

C6H7N

608.

Phenyl hydrazin

Phenyl hydrazine

29280090

100-63-0

C6H15N2

609.

Phenyl photpho diclo

Phenylphosphorus Dichloride

29319090

644-97-3

C6H5Cl2P

610.

Phenyl photpho thio diclo

Phenylphosphorus Thiodichloride

29319090

3497-00-5

C6H5Cl2SP

612.

Phosalon

Phos alone

29349990

2310-17-0

C12H15O4NClS2P

613.

Photpho pentaclorua

Phosphorus penta chloride

28121000

10026-13-8

PCl5

614.

Photpho pentasunfua

Phosphorus pentasulfide

28139000

1314-80-3

P2S5

615.

Photpho pentoxit

Phosphorus pentoxide

28091000

1314-56-3

P2O5

616.

Photpho sesquisunfua

Phosphorus sesquisulfide

28139000

1314-85-8

P4S3

617.

Phthalic anhydrit

Phthalic anhydride

29173500

85-44-9

C8H4O3

618.

Pinacolyl alcohol: 3,3-Dimetyl butan-2-ol

Pinacolyl alcohol: 3,3-Dimetylbutan-2-ol

29051900

464-07-3

C6H14O

619.

Piperazin

Piperazine

29335990

110-85-0

C4H10N2

620.

p-Nitro clo benzen

Nitrochlorobenzene

29049000

100-00-5

C6H4O2NCl

621.

P-Nitrosodimetyl anilin

P- Nitrosodimethylaniline

29214200

138-89-6

C8H10ON2

622.

1-Propanthiol

1-Propanethiol

29309090

107-03-9

C3H8S

623.

Propan-1-ol

Propan-1-ol

29051200

71-23-8

C3H8O

624.

Propanil

Propanil

29241200

709-98-8

C9H9Cl2NO

625.

2- Propen nitrit

2-Propenenitrile

29261000

107-13-1

C3H3N

626.

Propionaldehyt

Propionaldehyde

29121990

123-38-6

C3H6O

627.

Propionic anhydrit

Propionic anhydride

29159090

123-62-6

C6H10O3

628.

Propionyl clorua

Propionyl chloride

29159090

79-03-8

C3H5OCl

629.

Propisochlor

Propisochlor

29241900

86763-47-5

C15H22ClNO2

630.

Propyl axetat

Propyl acetate

29153990

109-60-4

C5H10O 2

631.

Propyl format

Propyl formate

29151300

110-74-7

C4H8O2

632.

1,2- Propylendiamin

1,2-Propylene diamine

29212900

78-90-0

C3H10N2

633.

Propylen tetram (Tetrapropylen)

Propylene tetramer (Tetrapropylen)

29012990

6842-15-5

C12H24

634.

Propyl triclo silan

Propyltrichlorosilane

29319090

141-57-1

C3H7Cl3Si

635.

p-Xylen

p-Xylene

29024300

106-42-3

C8H10

636.

Pyrazophos

Pyrazophos

29339990

13457-18-6

C14H20N3O5PS

637.

Pyridin

Pyridine

29333100

110-86-1

C5H5N

638.

Pyrolidin

Pyrrolidine

29339990

123-75-1

C4H9N

639.

Quinolin

Quinoline

29334900

91-22-5

C9H7N

640.

Resorcinol

Resorcinol

29072100

108-46-3

C6H6O2

641.

Rotenon

Rotenone

29329990

83-79-4

C23H22O6

642.

S-(4-Clobenzyl) dietyl cacbamothioat

S-(4-Chlorobenzyl) diethylcarbamothioate

29309090

28249-77-6

C12H16ClNOS

643.

S,S-di-sec-Butyl- O-etyl-photpho dithioat

S,S-di-sec-Butyl-O- ethyl- phosphorodithioat

29309090

95465-99-9

C10H23O2PS2

644.

S-[2-(Etyl sunfinyl) etyl] O,O-dimetyl photphothioat

S-[2-(Ethylsulfinyl) ethyl] O,O-dimethyl phosphorothioate

29309090

301-12-2

C6H15O4PS2

645.

S-2-Etylthio etyl O,O-dimetyl photphodithioat

S-2-Ethylthioethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate

29309090

640-15-3

C6H15O2S3P

646.

Sắt (III) clorua

Iron(III) chloride

28273920

7705-08-0

FeCl3

647.

sec-Butanol

sec-Butanol

29051400

78-92-2

C4H10O

648.

Selen (dạng bột)

Selenium (powder)

28049000

7782-49-2

Se

649.

Selen dioxit

Selenium dioxide

28112990

7746-08-4

SeO2

650.

Selen disunfua

Selenium disulfide

28139000

7488-56-4

SeS2

651.

Selen oxyclorit

Selenium oxychloride

28129000

7791-23-3

SeCl2O

652.

Silic

Silicon

28046100 hoặc 28046900

7440-21-3

Si

653.

Silicon tetraclorua

Silicon tetrachloride

28121000

10026-04-7

SiCl4

654.

Silicon tetraflorua

Silicon tetrafluoride

28261900

7783-61-1

SiF4

655.

Silvex

Silvex

29189900

93-72-1

C9H7O3Cl3

656.

Simazin

Simazine

29339990

122-34-9

C7H12CIN5

657.

Stibin (antimony hydril)

Stibine (antimony hydril)

28500000

7803-52-3

H3SB

658.

Stronti nitrat

Strontium nitrate

28342990

10042-76-9

Sr(NO3)2

659.

Stronti peroxit

Strontium peroxide

28164000

1314-18-7

SrO2

660.

Strychnin sunphat

Strychnine sulfate

29399990

60-41-3

C21H22O6N2S

661.

Sunphuryl florua

Sulfuryl fluoride

28261900

2699-79-8

SF2O2

663.

Tali nitrat

Thallium nitrate

28342990

10102-45-1

TINO3

664.

Tali sunphat

Thallium sulfate

28332990

7446-18-6

TI2(SO4)

665.

Technazen

Technazene

29049000

117-18-0

C6HCl4NO2

667.

Terpinolen

Terpinolene

29021900

586-62-9

C10H16

668.

Tert-butanol

tert-Butanol

29051400

75-65-0

C4H10O

669.

Tert-Butyl clorua

Tert-Butylchloride

29031990

507-20-0

C4H9Cl

670.

2-Tert-butyl-4,6- dinitrophenol

2-Tert-Butyl-4,6- dinitrophenol

29089900

1420-07-1

C10H12N2O5

671.

2-(4-tert-butyl phenoxy) xyclohexyl prop-2-yne-1-sunfonat

2-(4-tert- butylphenoxy)cyclohexyl prop-2-yne-1-sulfonate

29309090

2312-35-8

C19H26O4S

672.

Tert-butyl isoxyanat

Tert-Butyl isocyanate

29291090

1609-86-5

C5H9NO

673.

5-Tert-Butyl-2,4,6- trinitro-m-xylen

5-tert-Butyl-2,4,6- trinitro-m-xylene

29049000

81-15-2

C12H15N3O6

674.

1,1,1,2-Tetraclo etan

1,1,1,2- Tetrachloroethane

29031990

630-20-6

C2H2Cl4

675.

1,1,2,2-Tetraclo etan

1,1,2,2- Tetrachloroethane

29031990

79-34-5

C2H2Cl4

676.

2,3,4,6-Tetraclo phenol

2,3,4,6- Tetrachlorophenol

29081900

58-90-2

C6H2Cl4O

677.

Tetraetyl silicat

Tetraethyl silicate

29209090

78-10-4

C8H20O4Si

678.

Tetraetyl enpent amin

Tetraethyl enepent amine

29212900

112-57-2

C8H23N5

679.

Tetraflo metan

Tetrafluoromethane

29033990

75-73-0

CF4

680.

1,2,3,6- Tetrahydrobenzal dehyt

1,2,3,6- Tetrahydro benzaldehyde

29122900

100-50-5

C7H10O

681.

Tetrahydrofuran

Tetrahydrofuran

29321100

109-99-9

C4H8O

682.

2-Tetrahydro furfuryl amin

2- Tetrahydrofurfuryla mine

29321900

4795-29-3

C5H11ON

683.

1,2,3,6-Tetrahydro-1-metyl-4-phenyl pyritin

1,2,3,6-Tetrahydro-1 -methyl-4-phenyl pyridine

29333990

28289-54-5

C12H15N

684.

Tetrahydrophthalic anhydrit

Tetrahydrophthalic anhydride

29172000

85-43-8

C8H8O3

685.

Tetrahydro thiophen (thiolan)

Tetrahydro thiophene (thiolan)

29349990

110-01-0

C4H8S

686.

Tetrametyl amonni hydroxit

Tetramethyiammonium hydroxide

29239000

75-59-2

C4H13ON

687.

Tetrapropyl orthotitanat

Tetrapropylorthotitanate

29051900

3087-37-4

C12H28O4Ti

689.

4-Thiapentanal

4-Thiapentanal

29309090

3268-49-3

C4H8OS

691.

Thiomonoglycol

Thiomonoglycol

29309090

60-24-2

C2H6OS

692.

Thiophen

Thiophene

29349990

110-02-1

C4H4S

693.

Thiourea

Thiourea

29309090

62-56-6

CH4N2S

694.

Thiourea dioxit

Thiourea dioxide

29309090

1758-73-2

CH4O2N2S

695.

Thori nitrat

Thorium nitrate

28342990

13823-29-5

Th(NO3)4

696.

Thorin natri

Thorine sodium

29319090

132-33-2

C6H11AsN2Na3O10S2

697.

Thymol

Thymol

29071900

89-83-8

C11H14O

698.

Titan

Titanium

81082000 và 81089000

7440-32-6

Ti

699.

Titan hydrua

Titanium hydride

28500000

7704-98-5

TiH2

700.

Tolylfluanid

Tolylfluanid

29309090

731-27-1

C10H13Cl2FN2O2S2

701.

Trans-xyclohexan-1,2-dicacboxylic anhydrit

Trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride

29172000

14166-21-3

C8H10O3

702.

Tri phenyl hydroxit thiếc

Triphenyl tin hydroxide

29319090

76-87-9

C18H16OSn

703.

Triallyl amin

Triallylamine

29211900

102-70-5

C9H6N

704.

Tributyl axetat thiếc

Tributyl tin acetate

29312000

56-36-0

C14H30O2Sn

705.

Tributyl laurat thiếc

Tributyl tin laurate

29312000

3090-36-6

C24H50O2Sn

708.

1,2,3-Triclo benzen

1,2,3- Trichlorbenzene

29039900

87-61-6

C6H3Cl3

709.

1,2,4-Triclo benzen

1,2,4- Trichlorbenzene

29039900

120-82-1

C6H3Cl3

710.

1,3,5-Triclo benzen

1,3,5- Trichlorbenzene

29039900

108-70-3

C6H3Cl3

711.

1,1,1-Triclo etan

1,1,1- Trichloroethane

29031920

71-55-6

C2H3Cl3

712.

Triclofon

Trichlorfon

29319090

52-68-6

C4H8Cl3O4P

713.

Triclo(nitro) metan

Trichloro(nitro)methane

28112990

76-06-2

CCl3NO2

714.

Triclobuten

Trichlorobutene

29032900

2431-50-7

C4H5Cl3

715.

2,4,6-Triclophenol

2,4,6- Trichlorophenol

29081900

88-06-2

C6H3OCl3

718.

Tricyclazol

Tricyclazole

29339990

41814-78-2

C9H7N3S

719.

1-Trixyclo hexylstannyl-1,2,4-triazol

1- Tricyclohexylstannyl -1,2,4-triazol

29339990

41083-11-8

C20H35N3Sn

720.

Triethy photphit

Triethy Phosphite

29209090

122-52-1

C6H15O3P

721.

Triethyl amin

Triethylamine

29211900

121-44-8

C6H15N

722.

Trietyl enetetramin

Triethylenetetramine

29212900

112-24-3

C6H18N4

723.

Trietyl borat

Triethyl borate

29209090

150-46-9

C6H15O3B

724.

Triflo metan (Floform)

Trifluoromethane (Fluoroform)

29033990

75-46-7

CHF3

725.

Trifluralin

Trifluralin

29049000

1582-09-8

C13H16F3N3O4

726.

Triisobutylen

Triisobutylene

29012990

7756-94-7

C12H24

727.

Triisopropyl borat

Triisopropyl borate

29209090

5419-55-6

C9H21O3B

728.

Trimetyl borat

Trimethyl borate

29209090

121-43-7

C3H9O3B

729.

3,3,5-Trimetyl xyclohexyl amin

3,3,5-Trimethyl cyclohexylamine

29213000

15901-42-5

C9H19N

730.

Trimetyl photphit

Trimethyl phosphite

29209090

121-45-9

C3H9O3P

731.

Trimethyl acetyl chlorit

Trimethylacetyl chloride

29159090

3282-30-2

C5H9OCl

732.

1,3,5-Trimetyl benzen

1,3,5-Trimetyl benzene

29029090

108-67-8

C9H12

733.

Tri-o-cresyl phosphat (TOCP)

Tri-o-cresyl phosphate (TOCP)

29199000

78-30-8

C21H21O4P

734.

Triphenyl zinnaxetat

Triphenyl zinnacetate

29319090

900-95-8

C20H18O2Sn

735.

Tripropyl amin

Tripropylamine

29211900

102-69-2

C9H18N

736.

Tripropylen

Tripropylene

29012990

13987-01-4

C9H18

737.

Tro kẽm

Zinc ashe

26201100 hoặc 26201900

7440-66-6

Zn

738.

Undecan

Undecane

29011000

1120-21-4

C11H24

739.

Urea hydro peroxit

Urea hydrogen peroxide

28470010

124-43-6

CH6O3N2

740.

Valeraldehit

Pentanaldehyde

29121990

110-62-3

C5H10O

741.

Valeryl clo

Valeryl chloride

29159090

638-29-9

C5H9OCl

742.

Vanadyl sunphat

Vanadyl sulfate

28332990

27774-13-6

VO(SO4)

745.

Vinyl butyrat

Vinyl butyrate

29156000

123-20-6

C6H10O2

746.

Vinyl isobutyl ete

Vinyl isobutyl ether

29091900

109-53-5

C6H12O

747.

Vinyl toluen

Vinyltoluene

29029090

25013-15-4

C9H10

748.

Vinyl triclo silan

Vinyltrichlorosilane

29319090

75-94-5

C2H3Cl3Si

749.

Vonfram hexaflorua

Tungsten hexafluoride

28261900

7783-82-6

WF6

750.

Xeri

Cerium

28053000

7440-45-1

Ce

751.

Xianamit

Cyanamide

28530000

420-04-2

CH2N2

752.

Xyclobutan

Cyclobutane

29021900

287-23-0

C4H8

753.

1,5,9-Xyclo dodecatrien

1,5,9-Cyclod odecatriene

29021900

4904-61-4

C12H18

754.

Xycloheptan

Cycloheptane

29021900

291-64-5

C7H14

755.

Xycloheptatrien

Cycloheptatriene

29021900

544-25-2

C7H8

756.

Xyclohepten

Cycloheptene

29021900

628-92-2

C7H]2

757.

Xyclohexan

Cyclohexane

29021100

110-82-7

C6H12

758.

Xyclohexanon

Cyclohexanone

29142200

108-94-1

C6H10O

759.

Xyclohexen

Cyclohexene

29021900

110-83-8

C6H10

760.

Xyclohexyl axetat

Cyclohexyl acetate

29153990

622-45-7

C8H14O2

761.

Xyclohexyl isocyanat

Cyclohexyl isocyanate

29291090

3173-53-3

C7H11ON

762.

Xyclohexyl mercaptan

Cyclohexyl mercaptan

29309090

1569-69-3

C6H12S

763.

1,3,5,7-Xyclo octatetraen

1,3,5,7-cyclo octatetraene

29021900

629-20-9

C8H8

764.

Xyclopentan

Cyclopentane

29021900

287-92-3

C5H10

765.

Xyclopentanol

Cyclopentanol

29061900

96-41-3

C5H10O

766.

Xyclopentanon

Cyclopentanone

29142990

120-92-3

C5H8O

767.

Xyclopenten

Cyclopentene

29021900

142-29-0

C5H8

768.

Xymenel-metyl-4-(1-metyl etyl) benzen

Cymenel-methyl-4-(1-methy lethyl) benzene

29029090

99-87-6

C10H14

769.

Xyanuric clorua

Cyanuric chloride

29336900

108-77-0

C3N3Cl3

770.

Xyhexatin

Cyhexatin

29319090

13121-70-5

C18H34OSn

771.

2,3-Xylenol

2,3-Xylenol

29071900

526-75-0

C8H10O

772.

2,4-Xylenol

2,4-Xylenol

29071900

105-67-9

C8H10O

773.

2,5-Xylenol

2,5-Xylenol

29071900

95-87-4

C8H10O

774.

2,6-Xylenol

2,6-Xylenol

29071900

576-26-1

C8H10O

775.

3,4-Xylenol

3,4-Xylenol

29071900

95-65-8

C8H10O

776.

3,5-Xylenol

3,5-Xylenol

29071900

108-68-9

C8H10O

777.

Xylidin

Xylidine

29214900

1300-73-8

C8H11N

778.

2,4-Xylidin

2,4-Xylidine

29214900

95-68-1

C8H11N

779.

2,6-Xylidin

2,6-Xylidine

29214900

87-62-7

C8H11N

780.

Zirconi

Zirconium

81092000 hoặc 81099000

7440-67-7

Zr

781.

Zirconi (IV) chlorit

Zirconium (IV) chloride

28273990

10026-11-6

ZrCl4

782.

Ziriconi nitrat

Zirconium nitrate

28342990

13746-89-9

Zr(NO3)4

783.

α-picolin (2-Metyl pyridin)

α-picoline (2- Methylpyridine)

29339990

52962-96-6

C6H7N

784.

β-picolin (3-Metyl pyridin)

β-picoline (3-Methylpyridine)

29333990

108-99-6

C6H7N

Tiền chất công nghiệp(2) nhóm 1

785.

1 - phenyl - 2 -propanon

1 - phenyl - 2 -propanone

29143100

103-79-7

C9H10O

786.

Axetic anhydrit

Acetic anhydride

29152400

108-24-7

C4H6O3

787.

Axít anthranilic

Anthranilic acid

29224300

118-92-3

C7H7NO2

788.

Axít lysergic

Lysergic acid

29396300

82-58-6

C16H16N2O2

789.

Axít phenyl axetic

Phenylacetic acid

29163400

103-82-2

C8H8O2

790.

Axít N - axetyl anthranilic

N - acetylanthranilic acid

29242300

89-52-1

C9H9NO3

791.

Alpha-phenyl acetoacetonitril (APAAN)

Alpha-phenyl acetoacetonitrile (APAAN)

29269000

4468-48-8

C10H9NO

792.

Gamma-butyro lacton (GBL)

Gamma-butyro lactone (GBL)

29322050

96-48-0

C4H6O2

793.

Isosafrol

Isosafrole

29329100

120-58-1

C10H10O2

794.

Piperonal

Piperonal

29329300

120-57-0

C8H6O3

795.

Piperonyl metyl keton

Piperonyl methyl ketone

29329200

4676-39-5

C6H5C10H10O3

796.

Safrol

Safrole

29329400

94-59-7

C10H10O2

797.

Tinh dầu hay bất kỳ hỗn hợp nào có chứa Safrol, Isosafrol

Essential oil or any mixture containing Safrole, Isosafrole

-

-

-

Tiền chất công nghiệp nhóm 2

798.

Axít axetic

Acetic acid

29152100

64-19-7

C2H4O2

799.

Axít clohydric

Hydrochloric acid

28061000

7647-01-0

HCl

800.

Axít formic

Formic Acid

29151100

64-18-6

CH2O2

801.

Axít sunfuric

Sulfuric acid

2807.00.00

7664-93-9

H2SO4

802.

Axít tartaric

Tartaric acid

2918.12.00

526-83-0

C4H6O6

803.

Axeton

Acetone

29141100

67-64-1

C3H6O

804.

Axetyl clorit

Acetyl chloride

29159070

75-36-5

CH3COCl

805.

Amoni format

Ammonium formate

29151200

540-69-2

HCO2NH4

806.

Benzaldehyt

Benzaldehyde

29122100

100-52-7

C7H6O

807.

Benzyl xyanid

Benzyl cyanide

29269095

140-29-4

C8H7N

808.

Diethylamin

Diethylamine

29211950

109-89-7

C4H11N

809.

Dietyl ete

Diethyl ether

29091100

60-29-7

C4H10O

810.

Etylen diaxetat

Ethylene diacetate

29153900

111-55-7

C6H10O4

811.

Formamit

Formamide

29241900

75-12-7

CH3NO

812.

Kali permanganat

Potassium permanganate

28416100

7722-64-7

KMnO4

813.

Metyl etyl keton

Methyl ethyl ketone

29141200

78-93-3

C4H8O

814.

Methylamin

Methylamine

29211100

74-89-5

CH5N

815.

Nitroethan

Nitroethane

290420.00

79-24-3

C2H5NO2

816.

Piperidin

Piperidine

29333290

110-89-4

C5H11N

817.

Toluen

Toluene

29023000

108-88-3

C7H8

819.

Thionyl cloric

Thionyl chloride

28121095

7719-09-7

SOCl2

(1) : Mã số HS để tham khảo.

(2) : Khi Danh mục tiền chất do Chính phủ ban hành được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo Danh mục mới.Phụ lục 1

Diện tích nhà xưởng hóa chất tiêu chuẩn quốc gia năm 2024
Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP được thay thế bởi Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 82/2022/NĐ-CP theo quy định tại Khoản 3 Điều 2.
Diện tích nhà xưởng hóa chất tiêu chuẩn quốc gia năm 2024

Diện tích nhà xưởng hóa chất tiêu chuẩn quốc gia năm 2024
PHỤ LỤC III: Danh mục hóa chất cấm của Nghị định này được nêu tại phần Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại PHỤ LỤC I kèm theo Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ
Diện tích nhà xưởng hóa chất tiêu chuẩn quốc gia năm 2024

PHỤ LỤC III

DANH MỤC HÓA CHẤT CẤM (Kèm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ)

STT

Tên hóa chất theo tiếng Việt

Tên hóa chất theo tiếng Anh

Mã HS(1)

Mã số CAS

1

Các hợp chất O-Alkyl ( gồm cả cycloalkyl) alkyl (Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr)- phosphonofloridat

O-Alkyl (<=C10, incl. cycloalkyl) alkyl (Me, Et, n- Pr or i-Pr)- phosphonofluoridates

2931.00

Ví dụ:

Example:

• Sarin: O-Isopropylmetyl phosphonofloridat

• Sarin: O-Isopropyl methylphosphonofluorid ate

2931.9080

107-44-8

• Soman: O-Pinacolyl metylphosphonofloridat

• Soman: O-Pinacolyl metylphosphonofloridat

2931.9080

96-64-0

2

Các hợp chất O-Alkyl (

O-Alkyl (<=C10, incl. cycloalkyl) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidocyanidates

2931.00

Ví dụ:

Example:

Tabun:O-Ethyl N,N-dimetyl phosphoramidocyanidat

Tabun:O-Ethyl N,N- dimethyl phosphoramidocyanidate

2931.9080

77-81-6

3

Các hợp chất O-Alkyl (H hoặc

O-Alkyl (H or <=C10, incl. cycloalkyl) S-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonothiolates and corresponding alkylated or protonated salts

2930.90

Ví dụ:

Example:

O-Etyl S-2- diisopropylaminoetyl metyl phosphonothiolat

O-Ethyl S-2- diisopropylaminoethyl methyl phosphonothiolate

2930.9099

50782-69-9

4

Các chất khí gây bỏng chứa Lưu huỳnh:

Sulfur mustards:

• 2- Cloroetylchlorometylsulfit

• 2-Chloroethyl chloromethylsulfide

2930.9099

2625-76-5

• Khí gây bỏng: Bis (2- cloroetyl) sulfit

• Mustard gas: Bis(2- chloroethyl) sulfide

2930.9099

505-60-2

• Bis (2-cloroetylthio) metan

• Bis(2- chloroethylthio) methane

2930.9099

63869-13-6

• Sesquimustard: 1,2-Bis (2- cloroetylthio) etan

• Sesquimustard: 1,2- Bis(2- chloroethylthio)ethane

2930.9099

3563-36-8

• 1,3-Bis (2-cloroetylthio) -n-propan

• 1,3-Bis(2-chloroethylthio)-n-propane

2930.9099

63905-10-2

• 1,4-Bis (2-cloroetylthio) -n-butan

• 1,4-Bis(2- chloroethylthio)-n-butane

2930.9099

142868-93-7

• 1,5-Bis (2-cloroetylthio) -n-pentan

• 1,5-Bis(2-chloroethylthio)-n-pentane

2930.9099

142868-94-8

• Bis (2-cloroetylthiometyl) ete

• Bis(2- chloroethylthiomethyl)ether

2930.9099

63918-90-1

• Khí gây bỏng chứa Lưu huỳnh và Oxy: Bis (2-cloroetylthioetyl) ete

• O-Mustard: Bis(2-chloroethylthioethyl) ether

2930.9099

63918-89-8

5

Các hợp chất Lewisit:

Lewisites:

• Lewisit 1: 2- Clorovinyldicloroarsin

• Lewisite 1: 2- Chlorovinyldichloroarsine

2931.9080

541-25-3

• Lewisit 2: Bis (2- chlorovinyl) cloroarsin

• Lewisite 2: Bis(2- chlorovinyl)chloroarsine

2931.9080

40334-69-8

• Lewisit 3: Tris (2- chlorovinyl) arsin

• Lewisite 3: Tris(2- chlorovinyl)arsine

2931.9080

40334-70-1

6

Hơi cay Nitơ:

Nitrogen mustards:

• HN1: Bis (2-chloroethyl) etylamin

• HN1: Bis(2- chloroethyl)ethylamine

2921.1999

538-07-8

• HN2: Bis(2- chloroetyl) metylamin

• HN2: Bis(2- chloroethyl) methylamine

2921.1999

51-75-2

• HN3: Tris(2-cloroetyl)amin

• HN3: Tris(2- chloroethyl)amine

2921.1999

555-77-1

7

Saxitoxin

Saxitoxin

3002.90

35523-89-8

8

Ricin

Ricin

3002.90

9009-86-3

9

Các hợp chất Alkyl (Me, Et, n- Pr or i-Pr) phosphonyldiflorit

Alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonyldifluorides

Ví dụ:

Example:

DF: Metylphosphonyldiflorit

DF: Methylphosphonyldifluoride

2931.9020

676-99-3

10

Các hợp chất O-Alkyl (H hoặc

O-Alkyl (H or <=C10, incl. cycloalkyl) O-2-dalkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonites and corresponding alkylated or protonated salts

2931.00

Ví dụ:

Example:

QL: O-Ethyl O-2- diisopropylaminoetyl metylphosphonit

QL: O-Ethyl O-2- diisopropylaminoethyl methylphosphonite

2931.9080

57856-11-8

11

Chlorosarin: O-Isopropyl metylphosphonocloridat

Chlorosarin: O-Isopropyl methylphosphonochloridate

2931.9080

1445-76-7

12

Chlorosoman: O-Pinacolyl metylphosphonocloridat

Chlorosoman: O-Pinacolyl methylphosphonochloridate

2931.9080

7040-57-5

13

Axit dodecyl benzen sunfonic (DBSA)

Dodecyl benzene sulfonic acid (DBSA)

29041000

27176-87-0

14

Amiăng crocidolit

Asbestos crocidolite

2524.10.00

12001-28-4

15

Amiăng amosit

Asbestos amosite

2524.90.00

12172-73-5

16

Amiăng anthophyllit

Asbestos anthophyllite

2524.90.00

17068-78-9 77536-67-5

17

Amiăng actinolit

Asbestos actinolite

2524.90.00

77536-66-4

18

Amiăng tremolit

Asbestos tremolite

2524.90.00

77536-68-6

(1): Mã số HS để tham khảo.

PHỤ LỤC IV

DANH MỤC HÓA CHẤT NGUY HIỂM PHẢI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT (Kèm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ)

Các hóa chất nguy hiểm phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất bao gồm các chất quy định tại Bảng 1 của Phụ lục này và hỗn hợp chứa các chất quy định tại Bảng 1 khi phân loại theo GHS thuộc trường hợp quy định tại Bảng 2 Phụ lục này.

1. Bảng 1

STT

Tên hóa chất theo tiếng Việt

Tên hóa chất theo tiếng Anh

Công thức hóa học

Mã số CAS

Mã HS(1)

Ngưỡng khối lượng hóa chất tồn trữ lớn nhất tại một thời điểm (kg)

1.

Acrolein

Acrolein (2-Propenal)

C3H4O

107-02-8

29121990

5.000

2.

Acrylonitril

Acrylonitrile

C3H3N

107-13-1

29261000

50.000

3.

Acryloyl clorua

Acryloyl chloride (2- Propenoyl chloride)

C3H3ClO

814-68-6

29161900

5.000

4.

Aldicarb

Aldicarb

C7H14N2O2S

116-06-3

29309090

5.000

5.

Rượu alyl (2- Propen-1-ol)

Allyl alcohol (2- Propen-1-ol)

C3H6O

107-18-6

29052900

5.000

6.

Alylamin (2- Propen-1-amin)

Allylamine (2- Propen-1-amine)

C3H7N

107-11-9

29211900

5.000

7.

Amoniac khan

Ammonia (anhydrous)

NH3

7664-41-7

28141000

50.000

8.

Amoni nitrat

Ammonium nitrate

NH4NO3

6484-52-2

31023000

Hỗn hợp chứa Amoni nitrat ở thành phần khối lượng ≤ 70%

5.000.000

Hỗn hợp chứa Amoni nitrat ở thành phần khối lượng >70% và ≤ 80%

1.250.000

Hỗn hợp chứa Amoni nitrat ở thành phần khối lượng >80% và ≤98%

350.000

Amoni nitrat và hỗn hợp chứa Amoni nitrat ở thành phần khối lượng ≥ 98%

10.000

9.

Anabasin (Pyridin,3-(2S)-2- piperidinyl)

Anabasine, (Pyridine,3-(2S)-2- piperidinyl-)

C10H14N2

494-52-0

29399990

50.000

10.

Asen hydrua

Arsen trihydride (arsine)

AsH3

7784-42-1

28500000

200

11.

Axit asenic và hoặc các muối asenat

Arsenic (V) acid and/or salts

H3AsO4

28111910

1.000

12.

Asen pentoxit

Arsenic pentoxide

As2O5

1303-28-2

28112990

1.000

13.

Asen trioxit

Arsenic trioxide

As2O3

1327-53-3

28112990

100

14.

Asen triclorua

Arsenous tricloride

AsCl3

7784-34-1

28121090

50.000

15.

Axit asenơ và các muối asenit

Arsenious (III) acid and/or salts

HAsO2

28112990

100

16.

Axetaldehit

Acetaldehyde

C2H4O

75-07-0

29121990

5.000

17.

Axetylen

Acetylene

C2H2

74-86-2

29012910

5.000

18.

Azinphos-etyl

azinphos-ethyl

C12H16N3O3PS2

2642-71-9

29339990

5.000

19.

Azinphos-metyl

azinphos-methyl

C10H12N3O3PS2

86-50-0

29339990

50.000

20.

Bari azit

Barium azide

Ba(N3)2

18810-58-7

28500000

10.000

21.

Beryli (dạng bột và các hợp chất)

Beryllium (powders, compounds)

Be

7440-41-7

81121200

100

22.

Bis (2,4,6-trinitrophenyl)amin

bis(2,4,6- trinitrophenyl) amine

C12H5N7O12

131-73-7

29214400

10.000

23.

Bis(2-clo etyl) sunfua

bis(2-chloroethyl) sulphide

C4H8Cl2S

505-60-2

29309090

5.000

24.

Bis(2- dimetylaminoetyl) (metyl)amin

Bis(2- dimethylaminoethyl) (methyl)amin

C9H23N3

3030-47-5

29212900

50.000

25.

Bis(clo metyl) ete

bis(chloromethyl)ether

C2H4Cl2O

542-88-1

29091900

50.000

26.

2,2-Bis(tert-butylperoxy) butan (>70%)

2,2- Bis(tert-butylperoxy) butane (>70%)

C12H26O4

2167-23-9

29096000

10.000

27.

1,1-Bis(tert-butylperoxy) xyclohexan (>80%)

1,1- Bis(tert-butylperoxy) xyclohexan (>80%)

C14H28O4

3006-86-8

29096000

10.000

28.

Boron triclorua

Boron trichloride (Borane, trichloro-)

BCl3

10294-34-5

28121000

5.000

29.

Boron triflorua

Boron trifluoride (Borane, trifluoro-)

BF3

20654-88-0 7637-07-2

28261900

5.000

30.

Hỗn hợp boron triflorua và metyl ete (1:1)

Boron trifluoride compound with methyl ether (1:1) (Boron, trifluoro (oxybis (metane)-, T-4-

C2H6BF3O

353-42-4

28261900

5.000

31.

Brom

Bromine

Br2

7726-95-6

28013000

20.000

32.

1-Brom-3- cloropropan

1-Bromo-3- chloropropane

C3H6BrCl

109-70-6

29037900

500

33.

Metyl bromua

Bromomethane (methyl bromide)

CH3Br

74-83-9

29033910

5.000

34.

Brom triflo etylen

Bromotrifluorethylene (Ethene,bromotrifluor o-)

C2BrF3

598-73-2

29037900

10.000

35.

1,3-Butadien

1,3-Butadiene

C4H6

106-99-0

29012400

10.000

36.

Butan

Butane

C4H10

106-97-8

27111300

10.000

37.

1-Buten

1-Butene

C4H8

106-98-9

29012300

10.000

38.

2-Buten

2-Butene

C4H8

107-01-7 590-18-1 624-64-6

29012300

10.000

39.

Buten

Butene

C4H8

25167-67-3

29012300

10.000

40.

Tert-butyl acrylat

Tert-butyl acrylate

C7H12O2

1663-39-4

29161200

200.000

41.

Tert-butyl peroxy isobutyrat (>80%)

Tert-butyl peroxy isobutyrate (>80%)

C8H16O3

109-13-7

29159090

5.000

42.

Tert-butyl peroxyaxetat (>70%)

Tert-butyl peroxyacetate (>70%)

C6H12O3

107-71-1

29159090

10.000

43.

Tert-butylperoxy isopropyl cacbonat (>80%)

Tert-butylperoxy isopropylcarbonate (>80%)

C8H16O4

2372-21-6

29209090

10.000

44.

Cacbofuran

Carbofuran

C12H15NO3

1563-66-2

29329910

5.000

45.

Cacbon disunfua

Carbon disulfide

CS2

75-15-0

28131000

10.000

46.

Cacbon oxysunfua

Carbon oxysulfide (Carbon oxide sulfide (COS))

COS

463-58-1

28530000

10.000

47.

Cacbonphenothion

Carbonphenothion

C11H16ClO2PS3

786-19-6

29309090

5.000

48.

Cacbonyl clorua (phosgen)

Carbonyl dichloride (phosgene)

CCl2O

75-44-5

281210

300

49.

Chì 2,4,6-trinitroresorcinoxit

Lead 2,4,6-trinitroresorcinoxide lead styphnate)

C6HN3O8Pb

63918-97-8

29319090

50.000

50.

Các ankyl chì

Lead alkyls

29319090

5.000

51.

Chì azit

Lead azide

PbN6

13424-46-9

28500000

10.000

52.

1-Clo propylen

1-Chlopropylene (1-Propene, 1-chloro-)

C3H5C1

590-21-6

29032900

10.000

53.

Clo fenvinphos

Chlorfenvinphos

C12H14Cl3O4P

470-90-6

29199000

5.000

54.

Clo

Chlorine

Cl2

7782-50-5

28011000

10.000

55.

Clo dioxit

Chlorine dioxide (Chlorine oxide (ClO2))

ClO2

10049-04-4

28530000

5.000

56.

Cloroform

Chloroform (methane, trichloro-)

CHCl3

67-66-3

29031300

5.000

57.

Clormetyl metyl ete

Chloromethyl methyl ether

C2H5ClO

107-30-2

29091900

5.000

58.

Isopropyl clorua

2-chloropropane

C3H7Cl

75-29-6

29031990

10.000

59.

2-Clo propylen

2-Chloropropylene (1-Propene, 2-chloro-)

C3H5Cl

557-98-2

29032900

10.000

60.

Clo trinitro benzen

Chlorotrinitrobenzene

C6H2ClN3O6

88-88-0

29049000

5.000

61.

Coban kim loại và các hợp chất oxit, carbonnat, sulfua dạng bột

Cobalt metal, oxides, carbonates, sulphides, as powders

Co

7440-48-4

28220000 810520

5.000

62.

Crimidin

Crimidine

C7H10ClN3

535-89-7

29335990

5.000

63.

2-Butenal

Crotonaldehyde (2-Butenal)

C4H6O

4170-30-3 123-73-9 15798-64-8

29121990

5.000

64.

Demeton

Demeton

C16H38O6P2S4

8065-48-3

29309090

5.000

65.

Dialifos

Dialifos

C14H17CINO4PS2

10311-84-9

29309090

50.000

66.

Diazo dinitro phenol

Diazodinitropheno1

C6H2N4O5

87-31-0

29349990

10.000

67.

Dibenzyl peroxy dicacbonat (>90%)

Dibenzyl peroxy dicarbonate (>90%)

C16H14O6

2144-45-8

29209090

10.000

68.

Diboran

Diborane

B2H6

19287-45-7

28500000

5.000

69.

1,2-Dibrom etan

1,2-Dibromoethane (ethylene dibromide)

C2H4Br2

106-93-4

29033100

50.000

70.

Diclo silan

Dichlorosilane (silane, dichloro-)

Cl2H2Si

4109-96-0

28530000

5.000

71.

oo-Dietyl s- etylsunphinylmetyl photphothioat

oo-Diethyl s- ethylsulphinylmethyl phosphorothioate

C7H17O4PS2

2588-05-8

29309090

5.000

72.

oo-Dietyl s-etyl sunphonylmetyl photphothioat

oo-Diethyl s-ethyl sulphonylmethyl phosphorothioate

C7H17O5PS2

2588-06-9

29309090

5.000

73.

oo-Dietyl s-etyl thiometyl photphothioat

oo-Diethyl s-ethyl thiomethyl phosphorothioate

C7H17O3PS2

2600-69-3

29309090

5.000

74.

oo-Dietyl s-iso propylthiometyl photphodithioat

oo-Diethyl s-iso propylthiomethyl phosphorodithioate

C8H19O2PS3

78-52-4

29309090

5.000

75.

oo-Dietyl s-propyl thiometyl photphodithioat

oo-Diethyl s-propyl thiomethyl phosphorodithioate

C8H19O2PS3

3309-68-0

29309090

5.000

76.

Dietylen glycol dinitrat

Diethylene glycol dinitrate

C4H8N2O7

693-21-0

29299090

10.000

77.

Dietyl peroxy dicarbonat (> 30%)

Dietyl peroxy dicarbonate (>30%)

C6H10O6

14666-78-5

29209090

10.000

78.

1,1 Diflo etan

Difluoroethane (Ethane, 1,1 -difluoro-)

C2H4F2

75-37-6

29033990

10.000

79.

2,2-Dihydro peroxypropan (>30%)

2,2 Dihydro peroxypropane (>30%)

C3H8O4

2614-76-8

29173990

10.000

80.

Di-isobutyryl peroxit (> 50%)

Di-isobutyryl peroxide (> 50%)

C8H14O4

3437-84-1

29096000

10.000

81.

Dimefox

Dimefox

C4H12FN2OP

115-26-4

29299090

5.000

82.

Dimetyl amin

Dimethylamine (Methanamine, N-methyl-)

C2H7N

124-40-3

29291090

5.000

83.

Dimetylcacbamoyl clorua

Dimethylcarbamoyl chloride

C3H6CINO

79-44-7

29241900

50.000

84.

Dimetyldiclo silan

Dimethyldichlorosilane (silane, dichlorodimethyl-)

C2H6Cl2Si

75-78-5

29319090

5.000

85.

Dimetyl ete

Methyl ether (Methane, oxybis-)

C2H6O

115-10-6

29091900

10.000

86.

Dimetyl nitrosamin

Dimethylnitrosamine

C2H6N2O

62-75-9

29299090

5.000

87.

2,2-Dimetyl propan

2,2-Dimethylpropane (Propane, 2,2-dimethyl-)

C5H12

463-82-1

29011000

10.000

88.

Axit dimetyl photphoramido xyanidic

Dimetylphosphoramid ocyanidic acid

C3H7N2P

63917-41-9

29420000

1.000

89.

Di-n-propylperoxy dicacbonat (> 80%)

Di-n-propylperoxy dicarbonate (> 80%)

C8H14O6

16066-38-9

29209090

10.000

90.

Diphacinon

Diphacinone

C23H16O3

82-66-6

29143900

5.000

91.

Di-sec-butyl peroxydicacbonat (> 80%)

Di-sec-butyl peroxydicarbonate (> 80%)

C10H18O6

19910-65-7

29209090

10.000

92.

Disulfoton

Disulfoton

C8H19O2PS3

298-04-4

29309090

5.000

93.

Epiclohydrin

Epichlorohydrin (oxirane, (chloromethyl-)

C3H5ClO

106-89-8

29103000

5.000

94.

Epn (Photphonothioic acid, P-phenyl-, O-ethyl O-(4-nitrophenyl) este)

Epn (Phosphonothioic acid, P-phenyl-, O-ethyl O-(4-nitrophenyl) ester)

C14H14NO4PS

2104-64-5

29319090

5.000

95.

Etan

Ethane

C2H6

74-84-0

29011000

10.000

96.

Ethion

Ethion

C9H22O4P2S4

563-12-2

29309090

50.000

97.

Etyl amin

Ethylamine (Ethanamine)

C2H7N

75-04-7

29211900

5.000

98.

Etyl axetylen

Ethyl acetylene (1-Butyne)

C4H6

107-00-6

29012400

10.000

99.

Etyl clorua

Ethyl chloride (Ethane, chloro)

C2H5Cl

75-00-3

29031190

10.000

100.

Etyl ete

Ethyl ether (Ethane, 1,1’-oxybis-)

C4H10O

60-29-7

29094900

10.000

101.

Etyl mercaptan

Ethyl mercaptan (Ethanethiol)

C2H6S

75-08-1

29309090

10.000

102.

Etyl nitrat

Ethyl nitrate

C2H5NO3

625-58-1

29209090

50.000

103.

Etyl nitro

Ethyl nitrite (Nitrous acid, ethyl ester)

C2H5NO2

109-95-5

29209090

10.000

104.

Etylen glycol dinitrat

Ethylene glycol dinitrate

C2H4N2O6

628-96-6

29209090

10.000

105.

Etylen oxit

Ethylene oxide

C2H4O

75-21-8

29101000

5.000

106.

Etylen diamin

Ethylenediamine (1,2-Ethanediamine)

C2H8N2

107-15-3

29212100

5.000

107.

Etylenimin

Ethyleneimine

C2H5N

151-56-4

29252900

10.000

108.

3-(2-Etylhexyloxy) propylamin

3-(2-Ethylhexyloxy) propylamin

C11H25NO

5397-31-9

29221990

50.000

109.

Flo

Fluorine

F2

7782-41-4

28013000

10.000

110.

Axit flo axetic

Fluoroacetic acid

C2H3FO2

144-49-0

29159090

5.000

111.

Fluenetil (2-floetyl 4 -Biphenylaxetat)

Fluenetil

C16H15FO2

4301-50-2

29153990

5.000

112.

Formaldehit (Nồng độ ≥ 90%)

Formaldehyde (Conc. > 90%)

CH2O

50-00-00

29121110

5.000

113.

Furan

Furan

C4H4O

110-00-9

29329990

10.000

114

1 -Guanyl-4-nitrosaminoguanyl-1 -tetrazen

1-guanyl-4-nitrosaminoguanyl-1 -tetrazene

C2H8N10O

109-27-3

29299090

10.000

115.

1,2,3,7,8,9-Hexaclo dibenzo-p-dioxin

1,2,3,7,8,9- Hexachlorodibenzo-p- dioxin

C12H2Cl6O2

19408-74-3

29420000

100

116.

3,3,6,6,9,9-Hexametyl- 1,2,4,5-tetroxacyclononat (>75%)

33.6.6.9.9-Hexamethyl-1,2,4,5-tetroxacyclononate (>75%)

C12H22O4

22397-33-7

29329990

5000

117.

Hexametylphotphor oamit

Hexamethylphosphor oamide

C6H18N3OP

680-31-9

29299090

50.000

118.

2,2’, 4,4’, 6,6’-Hexanitro stilben

2,2’,4,4’,6,6’-hexanitrostilbene

C14H6N6O12

20062-22-0

29042090

10.000

119.

Hydrazin

Hydrazine

H4N2

302-01-2

28251000

5.000

120.

Hydrazin nitrat

Hydrazine nitrate

H5N3O3

13464-97-6

28251000

50.000

121

Hydro

Hydrogen

H2

1333-74-0

28041000

5.000

122.

Hydro clorua và axít clohydric

Hydrogen chloride and Chlohydric acid

HCl

7647-01-0

28061000

25.000

123.

Hydro florua

Hydrogen fluoride

HF

7664-39-3

28111100

5.000

124.

Hydro selenua

Hydrogen selenide

H2Se

7783-07-5

28111990

10.000

125.

Hydro sunfua

Hydrogen sulphide

H2S

7783-06-4

28139000

5.000

126.

Axit hydroxyanic

Hydrocyanic acid

HCN

74-90-8

28111990

5.000

127.

5-hydroxy naphthalen-1,4-dion

5-Hydroxy-1,4-naphthalenedione

C10H6O3

481-39-0

29146900

10.000

128.

Hydroxy axetonitril

Hydroxyacetonitrile (glycolonitrile)

C2H3NO

107-16-4

29269000

5.000

129.

Isobenzan

Isobenzan

C9H4Cl8O

297-78-9

29329990

5.000

130.

Isobutyronitril (2-metyl propan nitril)

2- methyl-Propanenitrile

C4H7N

78-82-0

29269000

10.000

131.

Isodrin

Isodrin

C12H8Cl6

465-73-6

28089199

1.000

132.

Isopentan

2-methyl- Butane

C5H12

78-78-4

29011000

5.000

133.

Isopren

2-methyl-1,3-butadiene

C5H8

78-79-5

29012400

10.000

134.

Isopropyl cloformat

1-methylethyl chlorocarbonate

C4H7CIO2

108-23-6

29151300

5.000

135.

Kali nitrat

Potassium nitrate

KNO3

7757-79-1

2834 21 00

Dạng hạt

5.000.000

Dạng tinh thể

1.250.000

136.

Các khí hóa lỏng đặc biệt dễ cháy (bao gồm cả LPG) và khí thiên nhiên

Liquefied extremely flammable gases (including LPG) and natural gas

50.000

137.

Lưu huỳnh diclorua

Sulfur dichloride

SCl2

10545-99-0

28121000

100

138.

Lưu huỳnh dioxit

Sulfur dioxide

SO2

7446-09-5

28112820

50.000

139.

Lưu huỳnh tetraflorua

Sulfur tetrafloride (Sulfur fluoride)

SF4

7783-60-0

28129000

5.000

140.

Lưu huỳnh trioxit

Sulfur trioxide

SO3

7446-11-9

28112990

15.000

141.

Metan

Methane

CH4

74-82-8

27111490

10.000

142.

Metanol

Methanol

CH4O

67-56-1

29051100

500.000

143.

3-Metyl 1-buten

3-Methyl -1-butene

C5H10

563-45-1

29012990

5.000

144.

Metyl acrylat

Methyl acrylate

C4H6O2

96-33-3

29161200

500.000

145.

Metyl amin

Methylamine (Methanamine)

CH5N

74-89-5

29211100

5.000

146.

Metyl clorua

Methyl chloride (Methane, chloro-)

CH3Cl

74-87-3

29031110

5.000

147.

Metyl cloformat

Methyl chloroformate (Carbonochloridic acid, methylester)

C2H3ClO2

79-22-1

29159090

5.000

148.

Metyl etyl keton peroxit (> 60%)

Methyl ethyl ketone peroxide (> 60%)

C8H18O6

1338-23-4

29096000

5.000

149.

Metyl format

Methyl formate (Formic acid, methyl ester)

C2H4O2

107-31-3

29151300

5.000

150.

Metyl hydrazin

Methyl hydrazine (Hydrazine, methyl-)

CH6N2

60-34-4

29280090

5.000

151.

Metyl isobutyl keton peroxit (nồng độ > 60%)

Methyl isobutyl ketone peroxide (> 60%)

C12H26O4

37206-20-5

29096000

50.000

152.

Metyl isoxyanat

Methyl isocyanate

C2H3NO

624-83-9

29291090

150

153.

Metyl mercaptan

Methyl mercaptan (Methanethiol)

CH4S

74-93-1

29309090

10.000

154.

Metyl thioxyanat

Methyl thiocyanate (Thiocyanic acid, methyl ester)

C2H3NS

556-64-9

29309090

10.000

155.

2-Metyl 1-buten

2-Methyl-1 -butene

C5H10

563-46-2

29012990

10.000

156.

Metacrylonitril

2-methyl-2- Propenenitrile

C4H5N

126-98-7

29269000

10.000

157.

2-Metyl-3-buten nitril

2-Methyl-3- butenenitrile

C5H7N

16529-56-9

29269000

500.000

158.

4,4-Metylen bis (2-clo anilin) và/hoặc muối của nó ở dạng bột

4,4’- Methylenebis (2-chloroaniline) and/or salts, in powder form

C13H12C12N2

101-14-4

29215900

10

159.

Metyl isoxyanat

Methylisocyanate

C2H3NO

624-83-9

29291090

5.000

160.

n-Metyl-n, 2,4,6-tetranitroanilin

n-Methyl-n,2,4,6-tetranitroaniline

C7H5N5O8

479-45-8

29299090

5.000

161.

2-Metyl 1-propen

2-Methylpropene (1-Propene, 2-methyl-)

C4H8

115-11-7

29012300

10.000

162.

3-Metylpyridin

3-Methylpyridine

C6H7N

108-99-6

29333990

500

163.

Metyl triclo silan

Methyltrichlorosilane (Silane, trichloromethyl-)

CH3Cl3Si

75-79-6

29319090

5.000

164.

Mevinphos

Mevinphos

C7H13O6P

7786-34-7

29199000

5.000

165.

Natri clorat

Sodium chlorate

NaClO3

7775-09-9

28291100

50.000

166.

Natri picramat

Sodium picramate

C6H4N3NaO5

831-52-7

29089900

10.000

167.

Natri selenit

Sodium selenite

Na2SeO3

10102-18-8

28429090

50.000

168.

Hỗn hợp chứa natri hypoclorit

Mixtures of sodium hypochlorite

28289010

200.000

169.

Niken và các hợp chất chứa Ni dạng bột có thể phát tán trong không khí (các loại oxit, cacbonat, sunfua)

Nickel compounds in inhalable powder form (oxides, sulphides, carbonate)

Ni

75040000

1.000

170.

Niken tetracacbonyl

Nickel tetracarbonyl

C4NiO4

13463-39-3

28230000

5.000

171.

Axit nitric

Nitric acid (cone 80% or greater)

HNO3

7697-37-2

28080000

5.000

172.

Nitơ glyxerin

Nitroglycerin

C3H5N3O9

55-63-0

29209090

5.000

173

Nitơ monoxit

Nitric oxdide (Nitrogen oxide (NO))

NO

10102-43-9

28112990

50.000

174.

Nitơ oxit

Nitrogen oxides

NOx

11104-93-1

28112290

50.000

175.

Nitơ xenlulo (hàm lượng > 12,6% nitrogen)

Nitrocellulose (containing > 12,6% of nitrogen)

9004-70-0

39122011

10.000

176.

Oleum (hỗn hợp axit sunfuric với lưu huỳnh trioxit)

Oleum (Fuming Sulfuric acid) (Sulfuric acid, mixture with sulfur trioxide)

H2SO4*nSO3

8014-95-7

28070000

5.000

177.

Oxy

Oxygen

O2

7782-44-7

28044000

200.000

178.

Oxydisunfoton

Oxydisulfoton

C8H19O3PS3

2497-07-6

29309090

5.000

179.

Oxy diflorua

Oxygen difloride

F2O

7783-41-7

28129000

5.000

180.

Paraoxon (dietyl 4- nitrophenyl photphat)

Paraoxon (diethyl 4-nitrophenylphosphate)

C10H14NO6P

311-45-5

29199000

10.000

181.

Parathion

Parathion

C10H14NO5PS

56-38-2

29201100

5.000

182.

Parathion-metyl

Parathion-methyl

C10H14NO5PS

298-00-0

29201100

50.000

183.

Pensunfothion

Pensulfothion

C11H17O4PS2

115-90-2

29309090

5.000

184.

Pentaboran

Pentaborane

B5H9

19624-22-7

28500000

5.000

185.

1,3-Pentadien

1,3-Pentadiene

C5H8

504-60-9

29012990

10.000

186.

Pentaerythritol tetranitrat

Pentaerythritol tetranitrate

C5H8N4O12

78-11-5

29209090

10.000

187.

Pentan

Pentane

C5H12

109-66-0

29011000

5.000

188.

1-Penten

1-Pentene

C5H10

109-67-1

29012990

5.000

189.

(E)-2-Penten

2-Pentene, (E)-

C5H10

646-04-8

29012990

5.000

190.

(Z)-2-Penten

2-Pentene, (Z)-

C5H10

627-20-3

29012990

5.000

191.

Axit peraxetic (> 60%)

Peracetic acid (> 60%)

C2H4O3

79-21-0

29159090

5.000

192.

Perclometyl mercaptan

Perchloromethylmercaptan (Methanesulfenyl chloride, trichloro-)

CCl4S

594-42-3

29309090

5.000

193.

Photpho vàng

Phosphorus (White, yellow)

P4

7723-14-0

28047000

1.000

194.

Phorat

Phorate

C7H17O2PS3

298-02-2

29309090

5.000

195.

Phosacetim

Phosacetim

C14H13Cl2N2O2PS

4104-14-7

29299090

5.000

196.

Phosphamidon

Phosphamidon

C10H19CINO5P

13171-21-6

29241200

50.000

197.

Photpho oxyclorua

Phosphorus oxychloride (Phosphoryl chloride)

POCl3

10025-87-3

28121000

5.000

198.

Photpho triclorua

Phosphorus trichloride (Phosphorous trichloride)

PCl3

7719-12-2

28121000

5.000

199.

Photpho trihydrua (photphin)

Phosphorus trihydride (phosphine)

PH3

7803-51-2

28480000

200

200.

Piperidin

Piperidine

C5H11N

110-89-4

29333200

50.000

201.

Các Polyclo dibenzo furan và Polyclodibenzo dioxin (bao gồm TCDD)

Polychlorodibenzo-furans and Polychlorodibenzo-dioxins (including TCDD)

C12H6Cl2O2

33857-26-0

1

202.

Propylen imin

2- methyl-Aziridine

C3H7N

75-55-8

29339990

10.000

203.

Promurit (1-(3,4-diclophenyl)-3-triazenethiocacboxamit)

Promurit (1-(3,4-dichlorophenyl) -3-triazene thiocarboxamide)

C7H6Cl2N4S

5836-73-7

29309090

5.000

204.

Propadien

1,2-Propadiene

C3H4

463-49-0

29012990

10.000

205.

Isopropylamin

2-Propanamine

C3H9N

75-31-0

29211900

10.000

206.

Propan

Propane

C3H8

74-98-6

27111200

10.000

207.

1-Propen-2-clo-1,3-diol diaxetat

1-propen-2-chloro-1,3-diol-diacetate

C7H9ClO4

10118-77-6

29153990

10

208.

Propylen

1-Propene

C3H6

115-07-1

27111490

10.000

209.

Propionitril

Propionitrile (Propanenitrile)

C3H5N

107-12-0

29242990

5.000

210.

Propyl cloformat

Propyl chloroformate (Carbonochloridic acid, propylester)

C4H7ClO2

109-61-5

29159090

5.000

211.

Propylamin

Propylamine

C3H9N

107-10-8

29211900

500.000

212.

Propylen oxit

Propylen oxide

C3H6O

75-56-9

29102000

5.000

213.

Propin

1-Propyne

C3H4

74-99-7

29012990

10.000

214.

Pyrazoxon

Pyrazoxon

C8H15N2O4P

108-34-9

29331900

5.000

215.

Sắt pentacacbonyl

Iron, pentacacbonyl-(Iron carbonyl (Fe(CO)5), (TB-5-11)-)

C5FeO5

13463-40-6

29319090

5.000

216.

Selen hexaflorua

Selenium hexafloride

SeF6

7783-79-1

28129000

5.000

217.

Silan

Silane

SiH4

7803-62-5

28500000

10.000

218

Stibin (antimon hydril)

Stibine (antimony hydril)

SbH3

7803-52-3

28500000

10.000

219.

Sunfotepp

Sulfotepp

C8H20O5P2S2

3689-24-5

29201900

5.000

220.

Tepp - tetraetyl pyrophotphat

T.E.P.P - (Tetraethyl pyrophosphate)

C8H20O7P2

107-49-3

29199000

5.000

221.

Telu hexaflorua

Tellurium hexafloride

TeF6

7783-80-4

28261900

50.000

222.

Tert-butylperoxy maleat (>80%)

Tert-butylperoxy maleate (>80%)

C8H12O5

1931-62-0

29189900

10.000

223.

Tert-butylperoxy pivalat (>77%)

Tert-butylperoxy pivalate (>77%)

C9H18O3

927-07-1

29189900

10.000

224.

2,3,7,8-Tetraclo dibenzo-p-dioxin

2,3,7,8- tetrachlorodibenzo-p-dioxin

C12H4Cl4O2

1746-01-6

29329990

5.000

225.

Tetraflo etylen

Tetrafluoroethylene (Ethene, tetrafluoro-)

C2F4

116-14-3

29033990

10.000

226.

Tetrahydro-3,5- dimetyl-1,3,5,- thiadiazin-2-thion (Dazomet)

Tetrahydro-3,5- dimethyl-1,3,5,- thiadiazine-2-thione (Dazomet)

C5H10N2S2

533-74-4

29349990

100.000

227.

Tetrametylen disunphotetramin

Tetramethylenedisulp hotetramine

C4H8N4O4S12

80-12-6

29349990

5.000

228.

Tetrametyl silan

Tetramethylsilane (Silane, tetramethyl-)

C4H12Si

75-76-3

29319090

5.000

229.

Tetranitro metan

Tetranitromethane (Methane, tetranitro-)

CN4O8

509-14-8

29042090

5.000

230.

Thionazin

Thionazin

C8H13N2O3PS

297-97-2

29339990

5.000

232.

Tirpate (2,4-Dimetyl-2-formyl-1,3-dithiolan oxim metylcacbamat)

Tirpate(2,4-dimethyl-1,3-dithiolane-2-carbo xaldehydeo-methyl carbamoyloxime)

C8H14N2O2S2

26419-73-8

29420000

100

233.

Titan tetraclorua

Titanium tetrachloride (Titanium chloride (TiCl4) (T-4)-)

TiCl4

7550-45-0

28273990

5.000

234.

2,4-Toluen diisoxyanat

2,4-Toluene di-isocyanate

C9H6N2O2

584-84-9

29291090

10.000

235.

2,6-Toluen di-isoxyanat

2,6- Toluene di-isocyanate

C9H6N2O2

91-08-7

29291090

10.000

236.

Toluen di-isoxyanat

Toluene di-isocyanate

C9H6N2O2

26471-62-5

29291090

10.000

237.

1,3,5- Triamino- 2,4,6- trinitro benzen

1,3,5- Triamino-2,4,6-trinitrobenzene

C6H6N6O6

3058-38-6

29215900

10.000

238.

Triclo silan

Trichlorosilane (Silane, trichloro-)

SiHCl3

10025-78-2

2853000

5.000

239.

Trietylenmelamin

Triethylenemelamine

C9H12N6

51-18-3

29336900

100

240.

Triflocloetylen

Trifluorochloroethylene (Ethene, chlorotrifluoro-)

C2ClF3

79-38-9

29037700

10.000

241.

Trimetylamin

Trimethylamine

C3H9N

75-50-3

29211100

5.000

242.

Trimetylclosilan

Trimethylchlorosilane (Silane, chlorotrimethyl-)

C3H9ClSi

75-77-4

29319090

5.000

243.

Trinitro anilin

Trinitroaniline

C6H4N4O6

26952-42-1

29214200

50.000

244.

2,4,6-Trinitroanisol

2,4,6-trinitroanisole

C7H5N3O7

606-35-9

29093000

10.000

245.

1,3,5-Trinitro benzen

Trinitrobenzene

C6H3N3O6

99-35-4

29042090

5.000

246.

Axit trinitrobenzoic

Trinitrobenzoic acid

C7H3N3O8

129-66-8

29163990

10.000

247.

Trinitro cresol

Trinitrocresol

C7H5N3O7

602-99-3

29089900

50.000

248.

2,4,6-Trinitrophenetol

2,4,6- trinitrophenetole

C8H7N3O7

4732-14-3

29093000

10.000

249.

2,4,6-Trinitrophenol

2,4,6-Trinitrophenol (picric acid)

C6H3N3O7

88-89-1

29089900

10.000

250.

2,4,6- Trinitroresorcinol

2,4,6- Trinitroresorcinol (styphnic acid)

C6H3N3O8

82-71-3

29089900

10.000

251.

2,4,6-trinitrotoluen

2,4,6-trinitrotoluene

C7H5N3O6

118-96-7

29042010

10.000

252.

Vinyl axetat

Vinyl acetate monomer (Acetic acid ethenyl ester)

C4H6O2

108-05-4

29153200

10.000

253.

Vinyl axetylen

Vinyl acetylene (1-Buten-3-yne)

C4H4

689-97-4

29012990

10.000

254.

Vinyl clorua

Vinyl chloride (Ethene, chloro)

C2H3Cl

75-01-4

29032100

10.000

255.

Vinyl etyl ete

Vinyl ethyl ether (Ethene, ethoxy-)

C4H8O

109-92-2

29091900

10.000

256.

Vinyl florua

Vinyl fluoride (Ethene, fluoro)

C2H3F

75-02-5

29033990

10.000

257.

Vinyl metyl ete

Vinyl methyl ether (Ethene, methoxy-)

C3H6O

107-25-5

29091900

10.000

258.

Vinyliden clorua

Vinylidene chloride (Ethene, 1,1-dichloro-)

C2H2Cl2

75-35-4

29032900

10.000

259.

Vinyliden florua

Vinylidene fluoride (Ethene, 1,1-difluoro-)

C2H2F2

75-38-7

29033990

10.000

260.

Warfarin ((RS)-4-hydroxy-3-(3 -oxo-1 -phenylbutyl)-2H-chromen-2-on)

Warfarin ((RS)-4-hydroxy-3 -(3 -oxo-1 -phenylbutyl)-2H-chromen-2-one)

C19H16O4

81-81-2

29322000

5.000

261.

Xyanogen (Etandinitril)

Cyanogen (Ethanedinitrile)

C2H2

460-19-5

28530000

10.000

262.

Xyanogen clorua

Cyanogen chloride

CCl N

506-77-4

28530000

5.000

263.

2-xyano-2-propanol

2-cyanopropan-2-ol (acetone cyanohydrin)

C4H7NO

75-86-5

29269000

5.000

264.

Xyanthoat

Cyathoate

C10H19N2O4PS

3734-95-0

29309090

5.000

265.

Các hợp chất xyanua

Cyanide compounds

---

---

---

5.000

266.

Xycloheximit

Cycloheximide

C15H23NO4

66-81-9

29419000

5.000

267.

Xyclohexan amin

Cyclohexylamine (Cyclohexanamine)

C6H13N

108-91-8

29213000

5.000

268.

Xyclopropan

Cyclopropane

C3H6

75-19-4

29021900

10.000

269.

Xyclotetrametylen tetra nitramin

Cyclotetramethylenet etranitramine

C4H8N8O8

2691-41-0

29339990

10.000

270.

Xyclotrimetylen trinitramin

Cyclotrimethylene trinitramine

C3H6N6O6

121-82-4

29336900

10.000

271.

Các chất có khả năng gây ung thư hoặc các hỗn hợp chứa các chất có khả năng gây ung thư thành phần khối lượng trên 5%: 4-Aminobiphenyl và/hoặc muối của nó, Benzotriclorid, Benzidin và/hoặc các muối, Bis (clorometyl) ete, Clometyl metyl ete, 1,2-Dibrometan, Dietyl sunphat, Dimetyl sunphat, Dimetylcacbamoyl clorit, 1,2-Dibrom-3-clo propan, 1,2-Dimetylhydrazin, Dimetylnitro amin, Hexametylphotphoric triamit, Hydrazin, 2-Naphtylamin và/hoặc muối của 4-Nitrodiphenyl và 1,3 -Propanesulton

The following carcinogens or the mixtures containing the following carcinogens at concentrations above 5% by weight: 4-Aminobiphenyl and/or its salts, Benzotrichloride, Benzidine and/or salts, Bis (chloromethyl) ether, Chloromethyl methyl ether, 1,2-Dibromometan, Diethyl sulfate, Dimethyl sulfate, Dimetylcarbamoyl chloride, 1,2-Dibrom-3-chloropropane, 1,2-Dimethylhydrazin, Dimethylnitrosamine, Hexamethylphosphoric triamide, hydrazine, 2-Naphtylamine and/or salts, 4-Nitrodiphenyl and 1,3 Propanesultone

500

2. Bảng 2

STT

Nhóm hóa chất

Ngưỡng khối lượng hóa chất tồn trữ lớn nhất tại một thời điểm (kg)

I

Nguy hại sức khỏe

1

Độc cấp tính cấp 1, tất cả các đường phơi nhiễm

5.000

2

Độc cấp tính

- Cấp 2, tất cả các đường phơi nhiễm

- Cấp 3, đường hô hấp

50.000

3

Độc tính đến cơ quan cụ thể - phơi nhiễm đơn

50.000

II

Nguy hại vật chất

1

Chất nổ

- Chất nổ không bền;

- Chất nổ cấp 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 hoặc 1.6.

10.000

2

Chất nổ cấp 1.4

50.000

3

Khí dễ cháy cấp 1, cấp 2

10.000

4

Sol khí dễ cháy cấp 1 và cấp 2, có chứa khí dễ cháy cấp 1, cấp 2 hoặc chất lỏng dễ cháy cấp 1

150.000 (net)

5

Sol khí dễ cháy cấp 1 và cấp 2, không chứa khí dễ cháy cấp 1, cấp 2 và không chứa chất lỏng dễ cháy cấp 1

5 000.000 (net)

6

Khí oxi hóa cấp 1

50.000

7

Chất lỏng dễ cháy:

- Chất lỏng dễ cháy cấp 1, hoặc

- Chất lỏng dễ cháy cấp 2 hoặc cấp 3 ở điều kiện nhiệt độ trên nhiệt độ sôi của chúng, hoặc

- Các chất lỏng khác có nhiệt độ chớp cháy ≤60°C, ở điều kiện nhiệt độ trên nhiệt độ sôi của chúng.

10.000

8

Chất lỏng dễ cháy

- Chất lỏng dễ cháy cấp 2 hoặc cấp 3 ở điều kiện áp suất cao hoặc nhiệt độ cao có thể tạo ra nguy cơ lớn, hoặc

- Các chất lỏng khác có nhiệt độ chớp cháy ≤60°C ở điều kiện áp suất cao hoặc nhiệt độ cao có thể tạo ra nguy cơ lớn.

50.000

9

Chất lỏng dễ cháy cấp 2 hoặc cấp 3 không thuộc trường hợp quy định tại mục 7, mục 8 bảng này.

5.000.000

10

Chất và hỗn hợp tự phản ứng kiểu A hoặc kiểu B; peroxyt hữu cơ kiểu A hoặc kiểu B

10.000

11

Chất và hỗn hợp tự phản ứng kiểu C, D. E. F; peroxyt hữu cơ kiểu C, D. E. F

50.000

12

Chất lỏng tự cháy cấp 1; chất rắn tự cháy cấp 1

50.000

13

Chất lỏng oxi hóa cấp 1,2 hoặc 3; chất rắn oxi hóa cấp 1,2 hoặc 3

50.000

14

Chất hoặc hợp chất khi tiếp xúc với nước gây phát sinh khí dễ cháy cấp 1

100.000

III

Nguy hại cho môi trường

1

Nguy hại cấp tính đến môi trường thủy sinh cấp 1

100.000

2

Nguy hại mãn tính đến môi trường thủy sinh cấp 2

200.000

IV

Nguy hại khác

1

Chất hoặc hợp chất gây nguy hiểm EUH014

100.000

2

Chất hoặc hợp chất gây nguy hiểm EUH029

50.000

(1): Mã số HS để tham khảo

PHỤ LỤC V

DANH MỤC HÓA CHẤT PHẢI KHAI BÁO (Kèm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ)

(1): Mã HS để tham khảo.

Mẫu số 01

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ... (1) SỞ CÔNG THƯƠNG ---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---

Số: /GCN-…(2)

……….(1), ngày …. tháng …… năm …….

GIẤY CHỨNG NHẬN

Đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất, kinh doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG ……..(1)

Căn cứ Luật hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số ...../2017/NĐ-CP ngày ....tháng .... năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất;

Căn cứ ……………………………….. (3);

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất kinh doanh/sản xuất, kinh doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp của……………………(4),

Theo đề nghị của ………………………………..(5),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất, kinh doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp cho ………………. (4)

1. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………..………………………………………….

2. Điện thoại: ……………………………….. Fax: ………………………………………………

3. Địa chỉ cơ sở sản xuất/kinh doanh hóa chất: ……………………………………………….

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ………. do ....(6)….. cấp ngày ... tháng ... năm ………………

Đủ điều kiện để (sản xuất/kinh doanh/sản xuất, kinh doanh) hóa chất với các nội dung sau đây:

STT

Tên thương mại

Thông tin hóa chất/thành phần

Quy mô, sản xuất/kinh doanh (tấn/năm)

Tên hóa chất

Mã số CAS

Công thức hóa học

Điều 2……………………………….. (4) phải thực hiện đúng các quy định tại Luật hóa chất, Nghị định số …………../2017/NĐ-CP ngày ....tháng .... năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Giấy chứng nhận này có giá trị kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: - Như Điều 2; - Sở Công Thương (7); - Lưu: VT, …………..

GIÁM ĐỐC (Ký tên và đóng dấu)

Chú thích:

(1) Ghi cụ thể tên tỉnh, thành phố

(2) Tên viết tắt của cơ quan cấp Giấy chứng nhận. Ví dụ: SCT

(3) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp Giấy chứng nhận và các văn bản có liên quan

(4) Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận

(5) Người đứng đầu đơn vị thụ lý hồ sơ

(6) Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư.

(7)Tên Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký trụ sở chính.

Mẫu số 02

BỘ CÔNG THƯƠNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP(1) ---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---

Số: /GP-…(2)

………., ngày tháng năm 20 …….

GIẤY PHÉP (XUẤT KHẨU/NHẬP KHẨU)

Tiền chất công nghiệp

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP

Căn cứ Nghị định số 58/2003/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần;

Căn cứ Nghị định số ….../.. ../NĐ-CP ngày ….. tháng …. năm ….... của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất;

Căn cứ ……………………………… (3);

Xét đề nghị cấp giấy phép (xuất khẩu/nhập khẩu) tiền chất công nghiệp tại Công văn số .. . ngày ... tháng ... năm ... của. ……………………………….. (4);

Theo đề nghị của ……………………………… (5),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép. . . (4); trụ sở ... ; điện thoại . . . fax . . .; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số ... do ...(6) cấp ngày ... tháng ... năm .... được:

1. (Xuất khẩu/nhập khẩu) ……………………………… (7) theo Hợp đồng/thỏa thuận/bản ghi nhớ/hóa đơn ... số ... ngày ... tháng ... năm ... ký với ... như đề nghị của... (4) (trường hợp từ 02 chất trở lên phải lập bảng).

2. Mục đích (xuất khẩu/nhập khẩu): …………………… ………………… …………………….

3. Cửa khẩu (xuất khẩu/nhập khẩu): …………… ………………… ……………………………

4. Phương tiện và điều kiện: ……………… …………………… ……………………………….

5. Số lần thực hiện (xuất khẩu/nhập khẩu): …………… …………………… …………………

Điều 2. ...(4) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ../..../NĐ-CP ngày .. tháng .. năm ... của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến hết ngày .. .tháng ... năm 20..../.

Nơi nhận: - Như Điều 2*; - Cục Tham mưu cảnh sát, Bộ Công an; - Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính; - Chi cục Hải quan cửa khẩu; - Lưu: VT, ……..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP (Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan cấp Giấy phép

(2) Tên viết tắt của cơ quan cấp Giấy phép

(3) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp Giấy phép và các văn bản liên quan

(4) Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép

(5) Người đứng đầu đơn vị thụ lý hồ sơ

(6) Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư

(7) Ghi rõ tên tiền chất, số lượng, thành phần

*Chỉ gửi 01 bản cho tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép có đóng dấu “Bản gửi doanh nghiệp để xuất trình cơ quan hải quan”.

Mẫu số 03

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG GIẤY PHÉP

1. Lưu Giấy phép tại trụ sở chính và xuất trình Giấy phép khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

2. Không được tẩy xóa, sửa chữa nội dung trong Giấy phép.

3. Không được chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn Giấy phép.

4. Báo cáo Bộ Công Thương khi có sự thay đổi điều kiện ……. (1) của đơn vị được cấp Giấy phép (Đăng ký kinh doanh, mã số thuế, địa điểm kinh doanh, quy mô……….).

5. Báo cáo Bộ Công Thương khi chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp hoặc khi bị mất, hỏng Giấy phép.

6. Chỉ được bán cho các đối tượng đủ điều kiện theo quy định (đối với trường hợp kinh doanh hóa chất).

7. Nộp lại Giấy phép tại cơ quan cấp Giấy phép khi hết hạn sử dụng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --

Diện tích nhà xưởng hóa chất tiêu chuẩn quốc gia năm 2024

BỘ CÔNG THƯƠNG

GIẤY PHÉP ………….(1)

HÓA CHẤT HẠN CHẾ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

Số: /GP-BCT

Ngày tháng năm

BỘ CÔNG THƯƠNG ---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---

Số: ………./GP-BCT

Hà Nội, ngày tháng năm

GIẤY PHÉP………..(1)

Hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số.../..../NĐ-CP ngày....tháng.... năm... của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất;

Căn cứ …………………..(3);

Xét Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép ............... (1) hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp của …………….. (4);

Theo đề nghị của …………………………………………(5)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép: ……………………………………… (4);

1. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………;

2. Số điện thoại cơ sở sản xuất:……………. Fax: ………….

3. Địa chỉ cơ sở sản xuất/kho hóa chất: ……………..

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số……… do…………… (6) cấp ngày... tháng ... năm....

5. Mã số doanh nghiệp/thuế: ………………………..

Được .... (1) hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp với chủng loại và quy mô cụ thể như sau:

STT

Tên thương mại

Loại hóa chất

Quy mô sản xuất/kinh doanh

Tên hóa chất

Mã số CAS

Công thức hóa học

1

---

---

---

---

2

---

---

---

---

n

---

---

---

---

Điều 2. (4) ……………. phải thực hiện đúng các quy định tại các văn bản sau đây:

- Luật hóa chất,

- Nghị định số .../……/NĐ-CP ngày.... tháng.... năm....của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất;

- Các quy định khác có liên quan.

Nếu có sự thay đổi tình trạng pháp lý về tổ chức, nội dung sản xuất, kinh doanh, điều kiện kho bãi và vận chuyển, Công ty có nghĩa vụ báo cáo với ………..(7)

Điều 3. Giấy phép này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: - Như Điều 1;

- …………(8)

- Lưu: ... (7)

BỘ TRƯỞNG (Ký tên và đóng dấu)

Chú thích:

- (1): Ghi rõ loại hình hoạt động “sản xuất” hoặc “kinh doanh” hoặc “sản xuất, kinh doanh”;

- (2): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi cơ quan cấp phép đóng trụ sở chính;

- (3): Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan cấp phép và các văn bản liên quan;

- (4): Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép;

- (5): Thủ trưởng cơ quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trình cơ quan cấp phép;

- (6): Tổ chức cấp Giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- (7): Tên cơ quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép;

- (8): Tên các tổ chức liên quan.

Mẫu số 04

(CƠ QUAN PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH) ---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---

Số:……………

……….(1), ngày …. tháng …… năm …….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của …………………..(2) thuộc…………………………..(3)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH

Căn cứ Luật hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số ……../………/NĐ-CP ngày .... tháng ... năm .... của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ;

Căn cứ Nghị định số ……../………/NĐ-CP ngày .... tháng ... năm .... của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất;

Căn cứ …………………………………….(4);

Xét kết luận của Hội đồng thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của ……………(2) thuộc ……………..(3);

Xét nội dung Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của ……………(2) thuộc ……………..(3) được chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định và văn bản giải trình số ………….. ngày …… tháng …….năm……của…………………(3);

Theo đề nghị của ………………………………… (5);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của ……………. (2) thuộc ……….(3) tại địa điểm: ………………………………… (6);

Điều 2 ............ ........ ..(3) có trách nhiệm thực hiện đúng những nội dung trong Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và thực hiện những yêu cầu bắt buộc sau đây:

1. Thực hiện đúng các quy định tại Luật hóa chất, Nghị định số ../.. ../NĐ-CP ngày .. tháng .. năm ... của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và những quy định của pháp luật liên quan.

2. ............ ....... ........ ......... .........

 1. ...... ........ ............ ......... ........... .............. .............

Điều 3. Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và những yêu cầu bắt buộc quy định tại Điều 2 của Quyết định này là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện công tác an toàn hóa chất và ứng phó sự cố hóa chất của ........... ..... (3) tại cơ sở hoạt động hóa chất /tại nơi thực hiện dự án.

Điều 4. Trường hợp có sự thay đổi trong quá trình đầu tư và hoạt động liên quan đến những nội dung đề ra trong Kế hoạch đã được phê duyệt, …………(3) phải báo cáo để …………(7) xem xét, quyết định.

Điều 5 …….(8) kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch đã được phê duyệt và các yêu cầu quy định tại Điều 2 của Quyết định này.