escrew là gì - Nghĩa của từ escrew

escrew có nghĩa là

Một điều kiện của bị đụ lên, sở hữu hoặc hoàn toàn vặn vẹo.Thường được sử dụng khi đối tượng xúc phạm có liên quan đến Internet.

Thí dụ

Thuyền trưởng Amazing, bạn hoàn toàn thoát khỏi Coz bạn đã đăng ký tên miền vô dụng.